Uitspraak: Fiscaal advieskantoor heeft haar zorgplicht niet geschonden door niet te wijzen op middeling

Eiser dreef van 2009 tot en met 2018 een eenmanszaak op het gebied van online marketing. Gedaagden verzorgden tussen 2009 en 2014 de aangiftes inkomstenbelasting van deze eenmanszaak.

Eiser had in de periode 2012 tot en met 2014 een sterk fluctuerend inkomen. Bij een dergelijk inkomen kan het voor de aanslag inkomstenbelasting voordelig zijn over een tijdvak van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van het in die periode gemiddelde box 1 inkomen (de zogenoemde middeling).

De aanslag inkomstenbelasting van eiser over het jaar 2014 is op 16 december 2016 onherroepelijk geworden. De aanvraag middeling had uiterlijk op 16 december 2019 moeten worden ingediend, dit is niet is gebeurd.

Eiser heeft gedaagden aansprakelijk gesteld voor de geleden schade ontstaan door het mislopen van de middeling.

Vordering en verweer

Eiser vordert een verklaring voor recht dat gedaagden aansprakelijk zijn voor de door eiser geleden schade. Eiser stelt daartoe dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Gedaagden hebben volgens eiser hun zorgplicht jegens hem geschonden door hem niet te adviseren over, of op zijn minst te attenderen op, de middelingsregeling.

De beoordeling

Als aangenomen wordt dat de overeenkomst tussen partijen ook voorzag in spontane advisering zoals eiser heeft gesteld maar gedaagden gemotiveerd heeft betwist, had het van gedaagden als redelijk bekwaam fiscaal adviseur bij voortduren van een dergelijke overeenkomst zeker mogen worden verwacht dat hij eiser tijdig over de middelingsregeling had geadviseerd.

Dat dit moment reeds vóór 19 mei 2015 (het door eiser zelf gekozen einde van de overeenkomst van opdracht) had moeten liggen, ziet de kantonrechter echter niet in. Op dat moment kon van de middelingsregeling namelijk nog geen gebruik worden gemaakt en bovendien nog niet worden vastgesteld dat het middelingstijdvak 2012-2014 het meest gunstig was.

Ook voor een attendering op de middelingsregeling geldt dat de noodzaak daarvan voorafgaand aan 19 mei 2015 nog niet bestond. Dat eiser door gedaagden mogelijk niet op de middelingsregeling is gewezen, leidt daarom evenmin tot het oordeel dat gedaagden niet als redelijk bekwaam fiscaal adviseur heeft gehandeld en haar zorgplicht jegens eiser heeft geschonden.

De kantonrechter wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een adviseur, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant