Uitspraak: Klaagster kan niet aannemelijk maken dat de accountant partijdig is geweest in de uitvoering van zijn opdracht

Op 13 mei 2013 hebben klaagster en C als aandeelhouders van D B.V. de opdracht aan betrokkene verstrekt tot een bindende vaststelling van de waarde in het economische verkeer van de aandelen in deze vennootschap op 31 december 2007 en de opdracht om een bindend advies te geven over de hoogte van de verschillende rekeningcourantverhoudingen zoals in de tussen hen gesloten koopovereenkomst was.

Het definitieve rapport van betrokkene is 3 augustus naar klaagster en C verzonden. A heeft betrokkene laten weten het niet eens te zijn met de inhoud van het bindend advies en bezwaar te hebben tegen de wijze van totstandkoming daarvan.

De klacht

Klaagster heeft zich op het standpunt gesteld dat betrokkene zijn werk als onafhankelijke valuator niet goed heeft gedaan. Hij betwist de juistheid van het door hem gegeven advies en stelt door dat advies aanzienlijk te zijn benadeeld. Dit gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene was volgens klaagster als bindend adviseur partijdig;
  • betrokkene is op grond van een verkeerde werkwijze tot een onjuiste beoordeling gekomen;
  • het advies van betrokkene behelst inhoudelijke onjuistheden;
  • de uitvoering van de opdracht is te traag geweest.

De beoordeling

Met betrekking tot het eerste klachtonderdeel stelt de Accountantskamer vast dat klaagster betrokkene verwijt niet onafhankelijk en niet onpartijdig is geweest omdat hoewel klaagster bewijsstukken aan betrokkene heeft verstrekt waaruit één en ander zou blijken, betrokkene volgens klaagster toch uit is blijven gaan van de door C aangeleverde stukken. De Accountantskamer oordeelt dat uit het enkele feit dat betrokkene niet de opvatting van klaagster maar het door C gestelde als uitgangspunt voor zijn bindend advies heeft genomen, niet volgt dat betrokkene niet onafhankelijk of niet onpartijdig is geweest. Het eerste klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

De Accountantskamer behandelt het tweede en derde klachtonderdeel samen. Met betrekking tot het verwijt aangaande de managementfee heeft klaagster zich op het standpunt gesteld dat betrokkene er ten onrechte van uit is gegaan dat sinds het vertrek van A ook over de jaren 2008 tot en met 2011 met een dubbele managementvergoeding moest worden gerekend. Betrokkene heeft in zijn verweer hiertegen aangegeven dat hij op grondslag van de opdracht uit heeft moeten gaan van niet vastgestelde cijfers over de jaren 2008 tot en met 2011 en voor het bepalen van de managementfee is uitgegaan van het historisch perspectief van de verantwoording van de personeelskosten inclusief managementfee. Hij heeft geconcludeerd dat A en C in 2007 daadwerkelijk een managementvergoeding van in totaal € 102.000 (elk € 51.000) hebben genoten en vastgesteld dat dit bedrag ook over de jaren 2008 tot en met 2011 is uitgekeerd. Daarvan kon hij in zijn optiek voor zijn advies uitgaan zonder dat hij onderzoek heeft hoeven doen. De Accountantskamer gaat hierin mee. Klaagster heeft het voor de Accountantskamer verder ook niet aannemelijk kunnen maken dat het verweer van betrokkene geen stand kan houden. Ook het tweede en derde klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het laatste klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat hij klaagster niet aannemelijk heeft kunnen maken dat betrokkene kan worden verweten dat hij de aan hem verstrekte opdracht niet eerder heeft afgerond dan hij heeft gedaan. Ook het laatste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

eeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant