Uitspraak: Klaagsters hebben onvoldoende duidelijk gemaakt waar in de stukken de klachtonderdelen worden toegelicht en onderbouwd

Betrokkene is verbonden aan B Accountant en Administratie B.V. Sinds maart 2014 heeft dit kantoor diverse accountantswerkzaamheden voor klaagsters verricht. Tussen A en betrokkene zijn verschillende afspraken gemaakt over deze werkzaamheden. Betrokkene zou onder andere jaarrekeningen samenstellen, aangiften vennootschapsbelasting indienen, tussentijdse indicaties verstrekken en twee tot drie keer paar fysiek overleg voeren.

Op 4 mei 2015 heeft A aan betrokkene laten weten dat zij de opdracht met ingang van 1 juni 2015 beëindigt om over te stappen naar een accountant in haar nabije omgeving. Daarin heeft zij betrokkene tevens gevraagd om back-ups van Accountview tot 1 juni 2015, om de cijfers van de vennootschappen en om informatie over de termijn voor de uitstelregeling bij de belastingdienst. Ook heeft zij verzocht alle “fysieke mappen” te retourneren. Aan al deze verzoeken heeft betrokkene voldaan.

Concepten van twee jaarrekeningen over 2014 zijn op 4 juni 2015 naar klaagsters gezonden. A heeft betrokkene verzocht aanpassingen in die concepten te doen. Op 22 juni 2015 heeft betrokkene A op haar verzoek twee activastaten gestuurd. In een e-mailbericht van 22 juni 2015 en in een e-mailbericht van 7 juli 2015 aan A heeft betrokkene de verwerking van een aantal posten in de hiervoor bedoelde concepten toegelicht en haar meegedeeld dat zij hiermee het dossier sluit, en het daarbij wil laten.

De klacht

Volgens klaagsters heeft betrokkene gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

 • Ondanks herhaalde verzoeken heeft betrokkene nooit een tussentijdse indicatie van de resultaten aangeleverd.
 • De te verrichten werkzaamheden betreffende het samenstellen van de jaarrekeningen van de drie vennootschappen, de aangiftes vennootschapsbelasting voor de drie vennootschappen, het opstellen van de publicatiestukken voor de drie vennootschappen en de aangiftes inkomstenbelasting voor de directie in privé en voor een eventuele fiscale partner zijn slechts éénmaal, voor 2013, uitgevoerd.
 • Het overeengekomen fysiek overleg van twee tot drie keer per jaar heeft ondanks herhaalde verzoeken slechts eenmaal plaatsgevonden. Betrokkene heeft geweigerd te komen.
 • Het verhangen van de aandelen van X2 B.V. onder X3 B.V. is niet gebeurd.
 • De overeengekomen ongevraagde advisering en inspelen op de actualiteiten heeft nooit plaatsgevonden.
 • Betrokkene verschuilt zich wat betreft de jaarrekeningen over 2014 achter de voormalige boekhouder van klaagsters die fouten zou hebben gemaakt in de jaarrekeningen over 2013.
 • De activastaten van 2013 en 2014 ontbreken en betrokkene weigert deze te verstrekken.
 • Betrokkene heeft bij het samenstellen zonder overleg zaken waarvoor zij geen grootboekrekening kon vinden, geboekt in de rekening-courant van de directie van klaagsters.
 • De concept jaarrekeningen over 2014 zijn niet betrouwbaar en geven een verkeerd beeld waardoor het niet duidelijk is hoe de vennootschappen ervoor staan.
 • Betrokkene vindt dat onjuist geboekte posten in de jaarrekeningen over 2014 hersteld moeten worden door de nieuwe boekhouder terwijl klaagsters betrokkene daarvoor hebben betaald.
 • Betrokkene is telefonisch niet bereikbaar.
 • Op vragen die per e-mail gesteld worden, wordt nauwelijks gereageerd.

De beoordeling

Volgens de Accountantskamer valt uit de door klaagsters t en bijlagen onvoldoende duidelijk op te maken waar een klachtonderdeel wordt toegelicht en onderbouwd. “Betrokkene heeft in het verweerschrift het handelen waarop de klachtonderdelen zien, gemotiveerd weersproken”, aldus de Accountantskamer. Gelet daarop en op de gebrekkige onderbouwing van de klachtonderdelen hebben klaagsters naar het oordeel van de Accountantskamer dan ook onvoldoende duidelijk gemaakt op grond waarvan tot een precieze en aannemelijke grondslag voor enig aan betrokkene te maken tuchtrechtelijk verwijt kan worden geconcludeerd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant