Uitspraak: Klacht betreffende urenspecificatie is ongegrond verklaard

Een jeugdzorginstelling, genaamd klager, voert de Jeugdwet uit voor verschillende gemeenten. Jaarlijks moet klager aan de gemeenten een financiële verantwoording overleggen, inclusief een controleverklaring. Betrokkene, de accountant, heeft de opdracht voor 2019 bevestigd. Er zijn klachten gerezen over de urenspecificatie van de accountant.

Urenspecificatie in opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging vermeldt een schatting van 40 uur voor de werkzaamheden met betrekking tot de productieverantwoording. In voorgaande jaren heeft de accountant respectievelijk 41,5 uur en 40 uur gefactureerd aan klager. De factuur van 18 maart bedroeg echter slechts 35 uur, waarop klager aangaf het niet eens te zijn met de factuur. Klager stelde dat de accountant drie uur rekende voor het scannen en mailen van een verklaring, en vier uur voor het ordenen van bestanden die klager al had aangeleverd. Bovendien was klager van mening dat de urenspecificatie voor andere werkzaamheden onduidelijk waren.

Gebrekkige urenspecificatie

Op 20 maart bood de accountant een toelichting aan. Hij gaf aan dat hij zelfs onder de geschatte uren was gebleven. De accountant legde uit dat de uren niet alleen waren besteed aan het scannen en mailen, maar ook aan het onderbouwen van zijn oordeel en het afronden van het controledossier. Hij bood zijn excuses aan voor de verwarring die was ontstaan door de gebrekkige urenspecificatie.

Klacht bij de Raad voor Geschillen

Klager diende ook een klacht in bij de Raad voor Geschillen over de hoogte van de declaratie. De accountant voegde bij het verweerschrift een meer gedetailleerde urenspecificatie dan aan klager was verstrekt. Klager beschuldigde de accountant van het onzorgvuldig factureren van zijn werkzaamheden en het achteraf aanpassen van de urenspecificatie wanneer er vragen werden gesteld. Klager was ook van mening dat de factuur verminderd had moeten worden.

Uitspraak van de Accountantskamer

De Accountantskamer benadrukte dat het aan de burgerlijke rechter en/of de Raad voor Geschillen is om bindende uitspraken te doen over burgerrechtelijke geschillen met betrekking tot accountantsdeclaraties. Volgens vaste rechtspraak van de Accountantskamer kan een klacht over declaraties alleen slagen als de accountant handelde in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, integriteit of professionaliteit, wat zou leiden tot schending van de Wet op het accountantsberoep of de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De Accountantskamer oordeelde dat de klachten van klager over het onzorgvuldig factureren onvoldoende grond hadden om te concluderen dat de accountant de normen had overtreden bij het opstellen en indienen van de factuur van 18 maart 2020.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

De Accountantskamer stelde verder dat het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid vereist dat een accountant zijn facturen specificeert en inzichtelijk maakt welke werkzaamheden hij heeft verricht. De accountant had op verzoek van klager de factuur gespecificeerd, vervolgens de bestede uren toegelicht en ten slotte de aard van de werkzaamheden meer gespecificeerd. Hoewel klager het wellicht niet eens was met de toelichting, was het oordeel hierover voorbehouden aan de Raad voor Geschillen of de burgerlijke rechter.

De Accountantskamer verklaarde de klacht van klager ongegrond, aangezien er onvoldoende bewijs was dat de accountant in strijd had gehandeld met de geldende regels en voorschriften bij het opstellen en indienen van de factuur en de urenspecificatie.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant