Uitspraak: Klacht omtrent facturen van accountant ongegrond verklaard

Klager heeft een onderneming gedreven onder de naam B Holding Limited (hierna: B). Op 12 januari 2011 heeft betrokkene aan klager, ten behoeve van B, een opdrachtbevestiging gezonden aangaande een ‘Self Service accountancy-abonnement’. Klager heeft deze opdrachtbevestiging niet ondertekend, ondanks rappels van 4 en 18 juli 2011.

Per e-mail heeft klager betrokkene geïnformeerd dat de door klager beoogde oprichting van een besloten vennootschap geen doorgang meer zal vinden in verband met een voornemen tot beëindiging van de samenwerking tussen klager en een derde.

Per e-mailbericht van 6 december 2011 heeft betrokkene, in reactie op een verzoek van klager tot het verrichten van werkzaamheden, medegedeeld dat er inmiddels een betalingsachterstand is van € 1.875,-, dat ondanks herhaalde verzoeken de opdrachtbevestiging niet ondertekend retour is gezonden en dat pas aan het verzoek van klager wordt voldaan als hij een getekende opdrachtbevestiging retourneert, een substantieel deel van de achterstand betaalt en duidelijkheid verschaft over wat hij nu van betrokkene verlangt. Het kantoor van betrokkene is klager daarop administratieve diensten blijven leveren door klager toegang te blijven geven tot de online-administratie van B.

Per e-mailbericht van 14 februari 2014 heeft betrokkene, na nogmaals een herinnering te hebben gestuurd, aan klager medegedeeld dat zijn kantoor per 14 maart 2014 de dienstverlening aan B opzegt om reden dat B tekortschiet in haar betalingsverplichting en deze niet nakomt ondanks aanmaningen ter zake.

Klager stelt dat hij te veel heeft betaald voor wat is geleverd en dat hij een passende oplossing verwacht. Waarna betrokkene aan klager een specificatie heeft gezonden van de in de periode van 12 januari 2011 tot en met 24 januari 2014 verrichte werkzaamheden. Die specificatie sluit op een bedrag van € 3.819,- exclusief BTW. In die specificatie is voorts weergegeven dat A in die periode 16 maandtermijnen à € 225,- exclusief BTW, ofwel € 3.600,- exclusief BTW, in rekening heeft gebracht. Betrokkene heeft zijn e-mailbericht besloten met de mededeling dat er, uitgaande van de urenbesteding, geen recht op restitutie bestaat.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • het ondanks herhaald verzoek niet specificeren van verzonden facturen;
  • het ondanks herhaald verzoek niet corrigeren van onjuist verwerkte gegevens;
  • het ondanks herhaald verzoek niet terugbetalen van een onverschuldigd betaald bedrag;
  • het ondanks daartoe gemaakte afspraak zelf moeten doen van fiscale aangiften.

De beoordeling

Betrokkene geeft ten aanzien van het eerste klachtonderdeel aan dat hij meteen op de verzonden facturen heeft gespecificeerd toen klager hier om vroeg. De Accountantskamer gaat hierin mee. Klager heeft dit namelijk niet aannemelijk kunnen maken dat hij al eerder om de specificering van de facturen had gevraagd. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard door de Accountantskamer.

Ten aanzien van het tweede, derde en vierde klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat uit klagers e-mailbericht van 10 januari 2011 blijkt dat hij ook advisering zocht aangaande de oprichting van, althans de participatie in, een vennootschap met twee dochtermaatschappijen. Klager heeft niet gesteld en dit valt evenmin uit de stukken af te leiden, dat hij aan betrokkene heeft medegedeeld, laat staan met hem heeft afgesproken, dat betrokkene een deel van de kosten van de advisering, in rekening moest brengen aan een derde, zoals klager stelt, en niet aan B mocht doorbelasten, zoals is gedaan. Daarnaast geldt dat betrokkene onweersproken heeft gesteld dat klager zich er destijds mee akkoord heeft verklaard dat het advies onder de lopende opdracht werd meegenomen. Ook deze drie klachtonderdelen worden dus ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant