Uitspraak: Klacht omtrent schikking over advocaat te laat ingediend

Verweerster heeft vanaf februari 2009 tot haar onttrekking als advocaat in 2011 de belangen van klager behartigd. Klager heeft in 2012 een klacht tegen verweerster ingediend. Deze klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard, aan verweerster is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het Hof van Discipline heeft op 11 oktober 2013 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep.

De advocaat van klager en de advocaat van verweerster hebben in de periode van 26 juni 2013 tot en met 5 juli 2013 overleg gevoerd over de mogelijkheden om een financiële regeling te treffen, voor een bedrag van 4.000 euro. Op 5 juli 2013 heeft de advocaat van verweerster vastgesteld dat tussen partijen geen schikking tot stand was gekomen.

Klager heeft verweerster op 14 december 2018 en op 3 juni 2019 schriftelijk aangemaand c.q. gesommeerd om de in 2013 overeengekomen regeling na te komen. Verweerster heeft aan deze sommatie niet voldaan en geen aansprakelijkheid erkend, omdat volgens haar in 2013 geen overeenkomst tot stand was gekomen.

De klacht

Klager stelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de omstreeks 2 juli 2003 overeengekomen schikking niet na te komen door het schikkingsbedrag van 4.000 euro niet te betalen.

De beoordeling

Allereerst heeft de voorzitter ambtshalve te beoordelen of klager kan worden ontvangen in zijn klacht. Een klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer deze wordt ingediend na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat. Klager heeft, na de eerste poging, in juni 2014 met zijn nieuwe advocaat geprobeerd alsnog tot een schikking te komen tegen een hoger bedrag. Volgens de raad is de termijn dan ook ingegaan in juni 2014. De klacht is echter pas op 11 juni 2019 door klager bij de deken ingediend en daarmee ruim buiten de genoemde termijn van drie jaar.

Doordat de driejaarstermijn is overschreden wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant