Uitspraak: Klager dient tegen diverse advocaten, accountants, bestuurders en de Amsterdamse Orde van Advocaten tuchtrechtelijke klachten in

De klacht betreft het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Hier zou een schending van artikel 46 van de Advocatenwet hebben plaatsgevonden. Klagers zouden hebben verzocht om (contact)gegevens omtrent beroepsaansprakelijkheidsverzekering en -verzekeraar. Verweerder zou hebben gereageerd met een toezending van een brief van de deken.

Klager

Klager is enig aandeelhouder en bestuurder van klaagster. Klager en de gelieerde vennootschappen zijn met cliënten van verweerder in discussie geraakt. Hierdoor zijn meerdere gerechtelijke procedures uit voortgekomen. Klagers hebben in het kader van de procedures aan verweerder verzocht om (contact)gegevens te verstrekken. Het gaat hier om gegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en -verzekeraar.

Handelen van verweerder

Op 1 augustus 2018 heeft verweerder een mail geschreven aan klager. De verzekeringsplicht uit artikel 6:24 van de Verordening op de advocatuur ziet op het waarborgen van vertrouwen in de advocatuur. Daarom is een advocaat verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten. De Orde van Advocaten toetst iedere advocaat hier jaarlijks op. Het gaat er niet om dat de naam van de betrokken verzekeringsmaatschappij wordt gedeeld. De klager moet slechts vast kunnen stellen dat melding is gedaan van zijn of haar claim. Daarom is aan de deken de melding gedaan om te bevestigen dat een claim is ingediend. Een kopie van de brief is bijgevoegd.

Brief van de Deken

De brief van de deken bevat onder andere de melding dat de verzekerde dekking ver boven het voorgeschreven minimum ligt. Ook staat in de brief dat de aansprakelijkstelling bij de verzekeraar is gemeld.

Mening klagers

Klagers zijn van mening dat de raad heeft miskend dat het hof in een eerdere uitspraak heeft geoordeeld dat de advocaat verplicht is het mogelijk te maken om voor een benadeelde in contact te treden met de betreffende verzekeraar. Klagers zijn van mening dat de verzekeraar alle kosten van de regeling van de schade moet betalen. Wanneer dit niet lukt, staat de weg naar de rechter open. Zij vinden dat dit recht niet kan worden gewaarborgd als de procedure wegens aansprakelijkheid tegenover verweerders moet worden gevoerd. Klagers zouden daar de middelen niet voor hebben en zo’n procedure duurt lang. Nadat de klacht is ingediend hebben nieuwe serieuze beroepsfouten plaatsgevonden die zijn begaan door het kantoor van verweerders en is sprake van nieuwe feiten en omstandigheden. Zij vinden het vreemd als de deken en tuchtrechter dan meermaals tot een oordeel moeten komen omtrent de inhoud van de zaak. Dit moet het werk van de verzekeraar zijn en het toezicht moet door de AFM worden gehouden.

Mening verweerders

Verweerders geven aan dat klagers reeds betrokken zijn geweest bij tientallen procedures tegen een accountant die een beroepsfout zou hebben gemaakt in de context van de verwerving van aandelen. Hierover loopt momenteel een arbitrageprocedure. Daarin worden de aansprakelijkheid, de schade, causaliteit en eigen schuld betrokken. Daarnaast zouden klagers ook tientallen tuchtklachten hebben ingediend tegen advocaten bij de verkopende aandeelhouders, de advocaat daarvan, de inhouse advocaten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, tegen bestuurders maar ook tegen de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Vaak werden zij persoonlijk aansprakelijk gesteld. Al deze klachten zijn ingetrokken of (kennelijk) ongegrond verklaard.

Toetsing door hof

Het hof toets de verweten gedraging aan artikel 46 van de Advocatenwet. Handelen de verweerders in dit geval zoals een behoorlijk advocaat betaamt? Het hof wijst naar artikel 6:24 van de Verordening op de advocatuur. Het gaat erom dat het publiek tot op een zekere hoogte een bepaalde waarborging toekomt met betrekking tot voldoende verhaal in geval van schade voor een beroepsfout. De advocaat moet adequaat worden verzekerd en de verzekeraar moet voldoen aan de eisen van solvabiliteit.

Aan de waarborgfunctie kan worden voldaan door de gegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te verstrekken. Maar hieraan wordt ook voldaan indien de deken als toezichthouder bevestigd dat het risico is gedekt en de claim is gemeld bij de verzekeraar. Na een nieuwe claim kan een dergelijk bericht door de deken worden herhaald. De deken vormt geen oordeel over de inhoud van de zaak, maar kijkt slecht naar de voortvloeiende verplichtingen uit de Verordening op de advocatuur.

De advocaat moet helder communiceren nadat een claim is ingediend. Verweerders hebben laten weten de klacht van de hand te wijzen. De verweerders hoeven in dat kader niet de naam van de verzekeraar bekend te maken. Het betekent namelijk niet dat klagers aanspraak kunnen maken op de verzekeraar van de advocaat. Klagers kunnen echter wel de verweerders in rechte aanspreken. Slechts wanneer de claim van klagers wordt gehonoreerd ontstaat een betalingsverplichting. Of de verzekeraar deze betaling vergoed, is een kwestie tussen de verzekeraar en verzekerde.

Wel verstrekken gegevens verzekeraar

Verweerders moeten klagers wel de naam van de verzekeraar mededelen indien zij hun standpunt met betrekking tot de claim niet kunnen of willen meedelen, stellende dat zij daarvoor afhankelijk zijn van het standpunt van de verzekeraar of als zij zouden hebben aangegeven de zaak uit handen te hebben gegeven aan hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Dan kunnen klagers wel contact leggen met de verzekeraar om de klacht af te handelen. Echter, dat is in deze zaak niet aan de orde. De beslissing van het hof wordt bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant