Uitspraak: Klacht tegen accountant niet voldoende aannemelijk gemaakt

Stichting1 is een stichting die op ruim dertig scholen basisonderwijs aanbiedt. De stichting heeft over het jaar 2016 een jaarverslag uitgebracht. Van het jaarverslag maakt de jaarrekening over het jaar 2016 deel uit. Op 20 juni 2017 heeft betrokkene een goedkeurende controleverklaring afgegeven. School1 viel onder stichting1, op 1 augustus 2016 is de school gesloten. Met de desinvesteringen die gepaard gingen met de sluiting van school1 was een bedrag van 87.000 euro gemoeid.

Klager, als ouder bij een van de scholen van stichting1 betrokken geweest, heeft zich in maart en april 2018 meerdere malen tot betrokkene gewend. Hij had vragen over de jaarrekening, het bestuursverslag en de controle daarop. Betrokkene beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht en is niet inhoudelijk op deze vragen ingegaan.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels

Volgens klager heeft betrokkene:

  • het jaarverslag onterecht goedgekeurd;
  • zich niet integer gedragen;
  • geprobeerd klager te intimideren;
  • in strijd gehandeld met het Onderwijsaccountsantprotocol.

Materialiteitsgrens

Volgens klager had betrokkene het jaarverslag niet mogen goedkeuren omdat er in dit verslag de kosten voor bepaalde juridische procedures van Stichting1 niet op de juiste manier zijn vermeld. Daarnaast zijn de kosten voor de sluiting van school1 niet in het bestuursverslag of de jaarrekening opgenomen. De 10.000 euro die klager als juridische kosten heeft geschat, ligt ver onder de juist gehanteerde materialiteitsgrens van 1.004.000 euro. De materialiteitsgrens is de grens die bepaalt of de verbonden kosten de economische beslissingen van gebruikers van de jaarrekening zou beïnvloeden. Aangezien deze materialiteitsgrens niet is bereikt, is de vraag of de procedurele kosten juist zijn vermeld dan ook niet relevant. Ook sluiting van de school waarmee een bedrag van 87.000 euro was gemoeid is naar het oordeel van de Accountantskamer niet van materiële betekenis. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Geheimhoudingsplicht

Klager stelt dat betrokkene zich niet integer heeft gedragen doordat hij zich niet toetsbaar heeft opgesteld. Artikel 16 VGBA bepaalt volgens de Accountantskamer dat een accountant in beginsel verplicht is tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens waarover hij de beschikking krijgt. Er is naar het oordeel van de Accountantskamer niet gesteld of gebleken dat er sprake is van een uitzondering op deze regel. Ook is niet voldoende gemotiveerd door klager waarom deze informatie niet vertrouwelijk zou zijn. De Accountantskamer constateert dan ook dat betrokkene zich terecht heeft beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en acht ook dit tweede klachtonderdeel ongegrond.

Intimidatie

In het derde klachtonderdeel wordt betrokkene verweten klager geïntimideerd te hebben. De Accountantskamer stelt voorop dat klager geen cliënt van betrokkene is, hij is dan ook niet verplicht klager te informeren. In een mail van betrokkene aan klager stelt hij juridische stappen te ondernemen wanneer klager blijft doorgaan met het sturen van mails naar hem. Volgens de Accountantskamer is dit geen poging klager te intimideren, maar een waarschuwing. De Accountantskamer ziet dit juist als zorgvuldig handelen. Dit derde klachtonderdeel wordt dan ook ongegrond verklaard.

Onderwijsaccountantsprotocol

Klager stelt in het vierde en laatste klachtonderdeel dat in het bestuursverslag op een aantal kwesties ten onrecht niet genoeg is ingegaan, dit zou in strijd zijn met het Onderwijsaccountantsprotocol. De Accountantskamer oordeelt dat klager dit niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Ook dit laatste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant