Uitspraak: Klacht tegen voormalig advocaten Imtech niet-ontvankelijk verklaard

Op 13 augustus 2015 is Royal Imtech (hierna Imtech) failliet gegaan. Klagers zijn benoemd als curatoren. Verweerders hebben tot en met het faillissement juridische diensten verleend aan Imtech. Zij hebben begin 2013 van Imtech de opdracht gekregen om forensisch onderzoek uit te voeren naar feitelijke bedrijfsvoering binnen Imtech Polen. Op 26 maart 2013 is een tweede onderzoeksopdracht bevestigd door verweerder 2. Op 6 mei 2013 en 14 juni 2013 is het eerste respectievelijk het tweede rapport door Imtech ontvangen. Op 18 juni 2013 heeft Imtech een document gepubliceerd met de titel “Report to Shareholders”. Verweerder 4 heeft op 26 juni 2013 een notitie gestuurd aan de bestuurssecretaris van Imtech over mogelijke aansprakelijkheid van de voormalige bestuurders tegenover Imtech.

De klacht

Klagers hebben vier afzonderlijke klachten ingediend over verweerders. De klachten houden het volgende in.

Verweerders 1, 2 en 3 worden verweten dat zij tuchtrechtelijk hebben gehandeld door actief bij te dragen aan bevoordeling van crediteuren en bij de uitvoering van hun werkzaamheden onvoldoende hebben gewaakt voor hun vrijheid en onafhankelijkheid door ook op te treden voor de belangrijkste financier van Imtech.

Verweerders 2 en 3 hebben tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat zij op onjuiste onderzoek hebben uitgevoerd en daardoor onjuiste en onvolledige rapporten hebben opgesteld, het ‘Report to Shareholders’ onjuist en misleidend hebben opgesteld en een misleidend ‘Report to Shareholders’ hebben opgesteld dat door Imtech is gepubliceerd en hierbij niet open en transparant zijn geweest over hun rol bij de totstandkoming van dit document.

Verweerders 1, 2 en 3 hebben tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat zij afspraken met Imtech onvoldoende hebben vastgelegd, onvoldoende verantwoording hebben afgelegd over de (afspraken met de) door hen ingeschakelde “onderaannemers”, betaling van hun eigen te hoge declaraties hebben veiliggesteld zonder rekening te houden met Imtech en haar crediteuren en onvoldoende openheid hebben betracht over de omstandigheden waaronder werkzaamheden zijn verricht.

Verweerder 4 heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij bij zijn beoordeling over voormalige bestuurders van Imtech zijn professionele distantie en onafhankelijkheid onvoldoende in het oog heeft gehouden, zijn beoordeling heeft gebaseerd op te beperkt feitenmateriaal en onjuist heeft geadviseerd.

Verweer

Verweerders hebben aangevoerd dat de klachten niet-ontvankelijk zijn vanwege het ontbreken van rechtsbelang en vanwege tijdsverloop.

De beoordeling

De raad stelt vast dat de klachten niet zijn ingediend namens Imtech, maar door de curatoren zelf. Er wordt dus gekeken of het optreden van de advocaten onrechtmatig is jegens de curator. Dat kan het geval zijn indien de curator stelt en aannemelijk maakt dat het optreden van de advocaat in de gegeven omstandigheden zo bezwaarlijk is voor de bereddering van de boedel, dat de advocaat zich daarvan had moeten onthouden. Deze norm strekt zich naar het oordeel van de raad niet verder uit dan tot advocaten die gedurende het faillissement de curator belemmeren in de bereddering van de boedel. Handelen of nalaten van de advocaat van een cliënt voorafgaande aan diens faillissement staat los van de bereddering.

Vervolgens kijkt de raad naar artikel 68 lid 2 Faillissementswet. Volgens de raad kijkt de curator bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel of er sprake is van onregelmatigheden die (deels) het faillissement hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot. Volgens de raad volgt uit de parlementaire geschiedenis van dit artikel niet, dat ook een tuchtklacht indienen tegen advocaten die voor de failliet werkzaam waren hieronder valt. Daarmee biedt ook artikel 68 lid 2 Faillissementswet geen rechtstreeks belang voor de curatoren om tuchtrechtelijk op te treden tegen de voormalige advocaten van de failliet.

Er is dus een gebrek aan rechtstreeks belang. De klachten worden hierdoor niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant