Uitspraak: Klager dient na klachten over huisarts en neuroloog ook klacht in over zijn advocaat

Klager lijdt al jaren aan een permanente glimlach op zijn gezicht als gevolg van beknelde gelaatsspieren. Hij heeft eerder tuchtrechtelijke procedures gevoerd tegen zijn huisarts en neuroloog. In september 2019 heeft klager zich tot verweerder gewend voor juridische bijstand.

Bij brief van 30 september 2019 heeft verweerder de neuroloog die klager eenmalig had onderzocht gevraagd of zij nog steeds bereid is een video-opname te maken van het aanspannen van de gelaatsspieren en het terugkeren naar de beginstand gedurende een zekere tijd. Verweerder heeft een kopie van deze brief aan de huisarts van klager gestuurd.

Op 17 oktober 2019 heeft verweerder telefonisch contact gehad met de neuroloog. Hierin is afgesproken dat klager op zoek ging naar een andere advocaat omdat verweerder het erg druk had. Mocht dit niet lukken zou klager nog terug kunnen komen bij verweerder. In een mail stuurt verweerder klager een factuur van 1003,30 euro.

Op 11 december 2019 heeft klager bij de deken een klacht ingediend over verweerder.

De klacht

Klager verwijt verweerder het volgende:

  • Verweerder heeft de zaak in september 2019 aangenomen en de opdracht aan klager bevestigd en klager vervolgens op 15 november 2019 meegedeeld voorlopig geen tijd voor de zaak te hebben, maar de zaak in overleg met klager in de toekomst wel te willen behandelen;
  • uit de kostenverantwoording blijkt dat verweerder uitsluitend contact met de wederpartij heeft gehad.

De beoordeling

De voorzitter behandelt beide klachtonderdelen tegelijk. Hij stelt voorop dat bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening aan een cliënt rekening moet worden gehouden met de vrijheid die de advocaat heeft met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandelt en met de keuzes waar de advocaat bij de behandeling van de zaak voor kan komen te staan. Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar wordt begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van die opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt.

Verweerder heeft aangevoerd dat zijn inspanningen er op waren gericht deskundigen, waaronder deskundigen die klager reeds behandeld hadden of nog met hem bekend zijn tot het maken van een beeldopname van een door een specialist uit te voeren onderzoek. Verweerder heeft hierover met klager meerdere gesprekken gevoerd. In overleg met klager heeft verweerder de huisarts van klager en een neuroloog benaderd en hen gevraagd of zij bereid zijn een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Verweerder heeft op 17 oktober 2019 telefonisch contact gehad met de neuroloog, die hem heeft uitgelegd dat het door klager gewenste onderzoek niets zou uitmaken of helpen. Verweerder heeft dit op 15 november 2019 telefonisch aan klager meegedeeld, waarop klager verweerder heeft gevraagd of er een onrechtmatige daad actie jegens zijn huisarts kon worden gestart. Verweerder heeft klager meegedeeld dat hij dat zou moeten onderzoeken. Klager wenste een concrete toezegging van verweerder wanneer hij actie zou gaan ondernemen tegen de huisarts. Die toezegging kon verweerder klager niet geven, mede vanwege drukte in zijn praktijk.

Klager heeft niet betwist dat de inspanningen van verweerder in eerste instantie uitsluitend gericht waren op het tot stand brengen van een video-opname van een medisch onderzoek. Verweerder heeft klager een faire keuze voorgelegd; of bij verweerder blijven en wachten of overstappen naar een andere advocaat. Klager heeft kennelijk voor het laatste gekozen. Dat valt verweerder niet tuchtrechtelijk te verwijten. Dat verweerder uitsluitend contact heeft gehad met de wederpartij heeft klager niet onderbouwd en blijkt ook niet uit verweerders urenspecificatie. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant