Uitspraak: Klager heeft geen belang bij deel van zijn klacht over notaris

Klager was gehuwd met V. Het huwelijk van klager en V. is in 2019 ontbonden. Op 6 februari 2017 heeft de notaris voor V. een akte vaststelling eigen vermogen gepasseerd. Op 11 juli 2017 heeft klager een appartementsrecht gekocht. De koopovereenkomst is schriftelijk vastgelegd. In artikel 7 van het koopcontract is bepaald: “(…) Aangezien koper deze aankoop volledig uit haar privé-vermogen financiert, zal het verkochte alleen op haar naam in het kadaster worden gesteld.” Op 25 juli 2017 heeft M., als waarnemer van de notaris, de akte van levering gepasseerd waarbij het appartementsrecht is overgedragen.

De klacht

Klager verwijt notaris dat hij zijn werkzaamheden onzorgvuldig heeft verricht. Dit verwijt is gebaseerd op de volgende onderdelen. Klager stelt dat de notaris artikel 7 van het koopcontract niet had mogen opnemen zoals hij dit heeft gedaan. V. financierde deze volgens klager niet uit haar eigen vermogen. De notaris had deze gedane bewering moeten verifiëren (klachtonderdeel 1). Verder heeft de notaris volgens klager niets gedaan met zijn brief aan de notaris (klachtonderdeel 2) en is de akte van 5 februari 2017 oncontroleerbaar en ondeuglijk (klachtonderdeel 3).

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel is de kamer van oordeel dat klager niet in zijn klacht kan worden ontvangen. Klager was namelijk geen partij bij deze overeenkomst. Klager kan om deze reden niet worden aangemerkt als belanghebbend bij deze klacht.

Met betrekking tot het tweede klachtonderdeel heeft klager betoogd dat hij de notaris bij brief van 3 mei 2017 heeft gewaarschuwd voor het feit dat V. vanaf september 2014 door een psychische oorzaak een drastische persoonsverandering zou hebben ondergaan. De kamer is van oordeel dat klager niet nader heeft toegelicht wat hij van de notaris verwachtte in de naar aanleiding van deze brief. De klacht wordt daarom op dit onderdeel ongegrond verklaard.

Ook het derde klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. Volgens klager is de inhoud van de akte onjuist, omdat het eigen vermogen van V. daarin te hoog is vastgesteld. Omdat er geen nummers zijn opgenomen van rekeningen waarop de gelden zijn gestort, is de akte volgens klager oncontroleerbaar. De tuchtrechter kijkt bij dit onderdeel niet naar de juistheid van de vastgestelde omvang van het vermogen, maar of de notaris het eigen vermogen naar behoren heeft vastgesteld. De kamer is van oordeel dat dit het geval is geweest. De omstandigheid dat één bankafschrift ontbrak, kan niet tot de conclusie leiden dat de notaris niet tot de door hem gedane vaststelling heeft kunnen komen.

De kamer verklaart de klacht niet-ontvankelijk voor wat betreft klachtonderdeel 1 en verklaart de klacht op de overige onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant