Uitspraak: Klager slaagt niet in verzoek tot aanwijzing van een advocaat door de deken

Klager heeft een verzoek ingediend tot aanwijzing van een advocaat als bedoeld in artikel 13 lid 1 Advocatenwet. Dit artikel bepaalt dat wanneer een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat kan vinden, de rechtzoekende zich kan wenden tot de deken met het verzoek een advocaat aan te wijzen. De deken kan dan een advocaat aanwijzen. De deken heeft in dit geval het verzoek afgewezen van klager afgewezen. Klager heeft hierop beklag gedaan tegen de beslissing van de deken.

Klager is op zoek gegaan naar een advocaat omdat hij bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek heeft ingediend. Klager heeft zich gewend tot Advocatenkantoor met het verzoek hem bij te staan. Dit kantoor laat weten zijn zaak niet in behandeling te nemen omdat er “onvoldoende aanknopingspunten zijn om een herzieningsonderzoek te starten”. Klager wil bereiken dat het verzoek aan de Hoge Raad wordt voorgelegd en heeft daarom een beroep op de deken gedaan.

De deken reageert hier als volgt op: “Advocatenkantoor heeft u bericht dat een herzieningsprocedure naar hun oordeel geen kans van slagen heeft. Kennelijk kunt u zich met dit advies niet verenigen. Het advies van Advocatenkantoor komt mij echter niet onjuist of onredelijk voor. Voor een dergelijke situatie is artikel 13 lid 1 Advocatenwet niet geschreven. Het artikel is niet bedoeld om aan een rechtzoekende een advocaat aan te wijzen die aan de wensen van de rechtzoekende tegemoetkomt in de situatie dat een andere advocaat reeds een standpunt heeft bepaald, waarvan niet gebleken is dat het niet voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen.”

Klager stelt zich op het standpunt dat in een rechtsstaat ieder individu vrijelijk eventuele juridische problemen ter beoordeling moet kunnen voorleggen aan de rechterlijke instantie. De afwijzing van de deken vormt volgens klager een beletsel van de vrije toegang tot de Hoge Raad.

Het hof stelt dat klager verzoekt de deken een advocaat aan te wijzen met het doel om een door hemzelf opgesteld en reeds ingediend herzieningsverzoek alsnog door een advocaat te laten ondertekenen zodat alsnog voldaan wordt aan het wettelijk vereiste van tussenkomst van een advocaat. Aanwijzing van een advocaat voor dit doel behoort echter niet tot de mogelijkheden. Er kan dus niet een advocaat worden aangewezen, enkel om zijn handtekening te zetten onder een niet door hem opgesteld stuk.

Tenslotte overweegt het hof dat het in artikel 6, eerste lid, van het EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter niet absoluut is, maar aan verschillende beperkingen is, en mag worden onderworpen. Het Nederlandse wettelijk systeem dat een rechtzoekende uitsluitend via een advocaat, die enige grond ziet om een procedure bij de Hoge Raad in te stellen, toegang heeft tot de Hoge Raad, is daarmee niet in strijd.

Het Hof van Discipline verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Bent u benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant