Uitspraak: Klager verwijt advocate van wederpartij dat zij in haar vordering benadeelde partij diverse onjuistheden heeft aangevoerd

Klager is verdachte in een strafzaak. Hij wordt ervan verdacht de heer H. te hebben belaagd. Verweerster is advocaat van de heer H. Tijdens de mondelinge behandeling van de strafzaak is de vordering van de benadeelde partij – waarover klager niet bleek te beschikken – aan de orde geweest. Op 19 juni 2020 heeft klager een klacht ingediend tegen verweerster.

De klacht

Klager verwijt verweerster het volgende:

  • Verweerster heeft een vordering benadeelde partij ingediend namens dhr. H, terwijl haar kantoorgenoot mr. B de gestelde strafbare feiten eerder als advocaat van dhr. H had betwist. Nadat verweerster hiermee werd geconfronteerd heeft zij de vordering ingetrokken.
  • Verweerster heeft in de vordering benadeelde partij en/of ter zitting diverse onjuistheden aangevoerd en/of informatie aan de strafrechter onthouden.
  • Bij verweersters verweerschrift ontbreekt de bedoelde vordering benadeelde partij, wat in strijd is met gedragsregel 8.

Het verweer

Tijdens de zitting op 5 juni 2020 heeft verweerster de vordering benadeelde partij toegelicht. Klager heeft ter zitting meegedeeld dat hem niets bekend was van de vordering benadeelde partij en heeft verzocht om aanhouding van de zaak om zijn verweer met betrekking tot die vordering te kunnen voorbereiden. Nadat de rechtbank was teruggekeerd van het overleg achter gesloten deuren over de te nemen beslissing op het aanhoudingsverzoek, heeft verweerster namens haar cliënt de vordering benadeelde partij ingetrokken, zodat de inhoudelijke behandeling van de zaak doorgang kon vinden.

Verweerster heeft aangevoerd dat het haar vrij stond namens haar cliënt een vordering benadeelde partij in te dienen. Dat klager zich op de zitting mogelijk overvallen voelde door die vordering is weliswaar vervelend, maar kan verweerster niet tuchtrechtelijk worden verweten. Ook het intrekken van een vordering benadeelde partij namens het slachtoffer staat verweerster vrij en druist op geen enkele wijze in tegen de gedragsregels.

De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat de tuchtrechter slechts oordeelt over de vraag of de beklaagde advocaat zich heeft gedragen zoals dat een behoorlijk handelend advocaat betaamt. De tuchtrechter oordeelt niet over de stellingen die zijn ingenomen in de kwestie die aan de klacht ten grondslag heeft gelegen. Dit betekent dat hetgeen over en weer naar voren is gebracht over de onderliggende strafzaak niet zal worden besproken.

Klachtonderdeel 1 en 2 Ten aanzien van de eerste twee klachtonderdelen stelt de raad dat de bewijslast voor de juistheid van de klacht op klager rust. Dat betekent in dit geval dat klager dient aan te tonen dat verweerster een vordering benadeelde partij heeft ingediend, terwijl de aan klager verweten strafbare gedragingen eerder door haar kantoorgenoot waren betwist. Ook dient klager aan te tonen dat verweerster onjuistheden heeft aangevoerd en informatie aan de rechter heeft onthouden. Klager heeft zijn klacht niet met enig bewijs onderbouwd, zeker niet waar het de rol van de kantoorgenoot van verweerster betreft. Verweerster heeft zich bovendien uitdrukkelijk en gemotiveerd verweerd tegen de stellingen van klager. De voorzitter heeft de juistheid van klagers stellingen dan ook niet kunnen vaststellen. Deze klachtonderdelen worden dan ook ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 3 Vaststaat dat verweerster de bedoelde vordering benadeelde partij niet als bijlage bij haar verweer van 9 juli 2020 heeft gevoegd. De voorzitter volgt klager echter niet in zijn stelling dat verweerster daarmee in strijd heeft gehandeld met gedragsregel 8. De voorzitter kan niet vaststellen dat verweerster daardoor feitelijke informatie heeft verstrekt waarvan zij wist, althans behoorde te weten, dat die onjuist was. Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond.

De klacht wordt in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant