Uitspraak: Klagers kunnen niet aannemelijk maken dat de accountant een onjuiste bate heeft opgevoerd

In 2007 hebben klagers hun VOF verkocht aan B.V.1. A Accountants heeft deze verkoop fiscaal begeleid. Mr. Bos heeft klagers in juridische zin begeleid. Betrokkene is werkzaam voor B.V. 2. B.V. 2 had opdracht om de aangiften inkomstenbelasting 2007 voor klagers op te stellen en in te dienen.

B.V.3 had berekeningen gemaakt van de fiscale uitkomsten voor klagers van de verkoop van ieders VOF-aandeel. Met het oog op een gerechtelijke procedure van klagers tegen B.V.3 heeft betrokkene, in opdracht van mr. Bos, een vergelijking gemaakt tussen door B.V.3 gemaakte opstellingen en de door B.V. 3 ingediende aangiften inkomstenbelasting. Bij brief van 4 september 2009 heeft betrokkene het rapport aan mr. Bos verstrekt. In dit rapport is onder andere een bedrag van € 45.000,- opgenomen als ‘Vergoeding hypothecaire zekerheid’.

Bij brief van 16 januari 2015 aan E heeft mr. Bos, naar aanleiding van een bespreking die klagers met E op 10 november 2014 hadden gehad, B.V.2 aansprakelijk gesteld voor ‘door klagers te lijden en geleden schade in verband met de niet onaanzienlijke bedragen waarvoor klagers in de heffing inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2007 werden betrokken welke bedragen in geen verhouding staan met de, bij de overdracht van de VOF, bedongen beëindigingsvergoedingen’. Betrokkene heeft per e-mail op deze brief gereageerd. Hij heeft mr. Bos om een verduidelijking gevraagd en erop gewezen dat mr. Bos ‘onderdeel is geweest om te komen tot de ingediende aangifte’ en ‘de heer tot de ingediende aangifte goedkeuring heeft verleend’.

De klacht

Betrokkene wordt verweten dat de aangiften inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen 2007 van X3 en X4, fouten bevatten.

De beoordeling

Ter toelichting op hun klacht hebben klagers naar voren gebracht dat in de aangiften van X3 en X4 bij ieder een bate van € 45.000,- is opgevoerd die niet klopt, omdat deze posten geacht werden te zijn verdisconteerd in de door ABN-AMRO verleende finale kwijting van € 129.513,- die als kwijtscheldingswinst bij hun aangiften inkomstenbelasting 2007 is opgevoerd.

Betrokkene heeft in zijn verweer naar voren gebracht dat klagers niet gemotiveerd hebben om welke reden de in de aangiften opgenomen bate van € 45.000,- voor beide klagers niet juist zou zijn. Volgens hem was geen sprake van de door klagers gestelde verdiscontering maar van een verhoging van de koopsom met € 90.000,- om twee krediethypotheken bij de ABN-AMRO bank af te kopen. Daarbij zijn de gegevens volgens betrokkene verstrekt door klagers en A zelf en hebben zij op dit punt naderhand ook geen opmerkingen bij de conceptaangiften gemaakt.

Ter zitting hebben klagers beaamd ter onderbouwing van hun klacht geen stukken te hebben overgelegd die erop wijzen dat het opnemen van de € 45.000,- in de aangiften van X3 en X4 onjuist zou zijn. De Accountantskamer is hierdoor van mening dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat er fouten zijn gemaakt door betrokkene. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant