Uitspraak: Makelaar heeft bij woningverkoop verkeerde afmetingen gebruikt

Er zou teveel grond geleverd zijn bij de verkoop van de woning. Eisers willen schadevergoeding van de makelaar na verkeerd meten van de grond. Volgens eisers is het bouwgrond maar volgens de makelaar is het weidegrond.

Aanleiding

Deze uitspraak gaat over een foutieve meting van een perceel. Op 28 december 2015 hebben gedaagde en eiser een bemiddelingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de verkoop van de woning met bijgebouwen, ondergrond, erf, tuin, weiland en verdere aanhorigheden. Omdat er weinig interesse was, is besloten het perceel te splitsen. In eerste instantie was het de bedoeling de woning te verkopen met een perceel van 3.000 m2. Uiteindelijk is de woning met een perceel van 4.000 m2 voor een bedrag van € 400.000,00 verkocht.

Op 16 juni 2017 is het perceel opgemeten door het Kadaster. Uit deze meting volgde dat het perceel grond 5.414 m2 groot was en niet, zoals in de koopovereenkomst staat, 4.000 m2. Uiteindelijk hebben eisers de overige. Op 15 december 2018 is overeenstemming bereikt over de verkoop van het resterende gedeelte grond van 14.405 m2, voor een bedrag van € 90.000,00. Bij deze verkoop werd een prijs van € 100.000,00 beoogd.

Het geschil

Eisers vorderen dat de rechtbank voor recht verklaart dat gedaagde onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld en gedaagde aansprakelijk is voor de hierdoor geleden schade, vastgesteld op € 275.730,00.

De beoordeling

Partijen verschillen echter van mening over de vraag of gedaagde aansprakelijk kan worden gehouden voor het feit dat 1.414 m2 te veel is geleverd en als dat het geval zou zijn, hoe de grond gekwalificeerd moet worden (bouwgrond of weidegrond) en welk bedrag aan vergoeding daar vervolgens tegenover moet staan.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van gedaagde oordeelt de rechtbank als volgt. Van een makelaar mag verwacht worden dat hij ervoor zorgdraagt dat het te verkopen stuk grond juist wordt afgemeten. De makelaar heeft een zorgplicht jegens zijn cliënt. Het feit dat zowel klager als de koper bij de meting aanwezig waren doet hier niet aan af. Gedaagde heeft dan ook niet gehandeld overeenkomstig hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar mag worden verwacht. Hierdoor heeft hij zijn zorgplicht geschonden.

Tenslotte blijft de vraag over of eisers schade hebben geleden. En zo ja, hoe hoog deze schade is. Gedaagde stelt dat het maar de vraag is of, indien het stuk perceel van 1.414 m2 bij de overige weidegrond was betrokken, dat meer had opgebracht dan de € 90.000,00 die de weidegrond thans heeft opgebracht. Eisers stellen dat sprake is van bouwgrond en rekenen een prijs van € 195 per m2. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde onvoldoende is onderbouwd en betwist waarom de grond niet meer zou opleveren dan de € 90.000,00 die er nu voor is gekregen. De rechtbank stelt dan ook vast dat eisers schade hebben geleden.

Dan is er nog een lastig punt aangaande het type grond. Volgens eisers is sprake van bouwgrond met een prijs van € 195,00 per m2. Gedaagde stelt dat het weidegrond betreft met een prijs van € 6,00 m2. Naar het oordeel van de rechtbank heeft gedaagde voldoende onderbouwd waarom geen sprake is van bouwgrond.

Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat onvoldoende is onderbouwd dat het stuk grond bouwgrond betrof en aldus moet worden uitgegaan van weidegrond, zal zij tevens aansluiten bij de prijs van € 6,00 per vierkante meter. Deze prijs is door gedaagde voldoende onderbouwd. Dit komt neer op een toegewezen bedrag van € 6,00 x € 1.414 m2 = € 8.484,00 aan door eiser geleden schade.

De gehele uitspraak van de rechtbank Overijssel is hier te lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant