Uitspraak: Makelaar heeft koper voldoende geïnformeerd omtrent oppervlakte woning

Klager heeft een woonhuis gekocht. Daarbij trad de makelaar op voor de verkopers. In het kader van de informatieverstrekking heeft de makelaar aangegeven dat het object weliswaar een kavel van 362 m² omvat, maar dat slechts 312 m² eigendom is en de rest weliswaar feitelijk gebruikt wordt, maar geen eigendom van de verkopers is. Tot de verkoopdocumentatie behoort onder meer een kadastrale kaart, waaruit de eigendomsgrenzen blijken.

Na de verkoop heeft klager zich op het standpunt gesteld dat hem minder grond in eigendom is geleverd dan hij op grond van de verkoopdocumentatie en het contract mocht verwachten.

De klacht

Klager is in de onjuiste veronderstelling gebracht dat behalve aan de voorzijde van het perceel alle grond binnen de bestaande omheining zijn eigendom is geworden en dat bleek achteraf niet zo te zijn. Hij neemt het de makelaar dan ook kwalijk dat hij hem niet beter en duidelijker heeft voorgelicht over de eigendomssituatie.

Het verweer

De makelaar stelt zich op het standpunt dat hij klager voldoende heeft geïnformeerd omtrent de oppervlakte van de woning. Hij heeft om voldoende duidelijkheid te creëren speciaal met klager afgesproken in de woning, daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat die afwijking er was, niet alleen aan de voorzijde, maar ook aan de zijkant en de achterzijde van het perceel. De makelaar wijst er daarnaast op dat de daadwerkelijk aan klager geleverde oppervlakte 312 m² bedraagt, zodat hem in eigendom is overgedragen wat in de koopovereenkomst aan hem is verkocht.

De beoordeling

Naar het oordeel van de Raad staat vast staat dat in het kader van de gevoerde onderhandelingen en de daaraan voorafgaande informatieverstrekking aan klager uitdrukkelijk aan de orde is gesteld dat de in het perceel aanwezige erfgrenzen niet overeenkwamen met de kadastrale grenzen. De raad stelt vast dat tot de contractstukken een kadastrale kaart behoort, alsmede een door de verkopers opgestelde verklaring omtrent het grondgebruik, een daarbij behorende oude situatietekening en een luchtfoto, met daarop door middel van rode lijnen de perceelgrenzen aangegeven. Al deze stukken zijn ook door klager geparafeerd.

Op basis hiervan is de raad van oordeel dat de makelaar heeft voldaan aan zijn verplichting tot het verstrekken van duidelijke en volledige informatie over het object, met name de afwijking tussen de erfgrenzen en de kadastrale grenzen. Indien klager nog twijfelde had het op zijn weg gelegen meer informatie te vragen. De raad stelt voorts vast dat klager geleverd heeft gekregen wat hij heeft gekocht, namelijk de eigendom van een perceel van 312 m².

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant