Uitspraak: Makelaar houdt zich niet aan gemaakte afspraken

Ten onrechte geen bouwtechnische keuring verzorgd. Geen controle op herstelwerkzaamheden. Geen acht geslagen op opmerking over naastgelegen pand in funderingsrapport. Beweerdelijke onredelijke opstelling van makelaar.

Aanleiding

De makelaar is voor klagers opgetreden bij de aankoop van de woning. In de overeenkomst tot dienstverlening bij aankoop, welke op 3 april 2019 tussen partijen tot stand is gekomen, zijn meerdere afspraken gemaakt. Onder meer is bepaald dat de makelaar zal adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is. Tussen partijen is afgesproken dat door de makelaar een bouwkundig onderzoeksbureau zou worden ingeschakeld. De makelaar heeft dat echter niet gedaan.

Naar aanleiding van een rapportage is door de makelaar namens klagers aan verkoper verzocht om zettingsscheuren in de achtergevel voor zijn rekening te nemen. Klagers waren in de veronderstelling dat het rapport een bouwtechnische keuring én fundering analyse bevatten.

Op 18 april 2019 is de koopovereenkomst getekend, waarin onder meer in artikel 22 staat opgenomen: “Koper verklaart hierbij voor het ondertekenen van deze koopovereenkomst in de gelegenheid te zijn gesteld de onroerende zaak van binnen en buiten te laten inspecteren door een bouwkundig inspecteur en van dit recht gebruik te hebben gemaakt”.

Nadat klagers de woning in juni 2019 betrokken, is gebleken dat een bouwtechnische keuring niet heeft plaatsgevonden, maar slechts een funderingsexpertise.

De klacht

Klagers stellen dat de makelaar:

  • ondanks afspraak geen bouwtechnische keuring te laten verrichten en klagers er niet op te wijzen dat een bouwtechnische keuring ontbrak;
  • klagers niet te wijzen op de consequenties van het naastgelegen hoekpand;
  • niet toe te zien op het laten verrichten van herstelwerkzaamheden door verkoper;
  • een obstructieve en onredelijke houding te hebben jegens klagers.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1: De Raad is van oordeel dat de makelaar, door in strijd met de daartoe verstrekte opdracht door klagers geen bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, heeft gehandeld in strijd met (de strekking van) hetgeen in artikel 1 van de Erecode is bepaald. De makelaar heeft gesteld dat gewoonweg is vergeten opdracht tot een bouwkundig onderzoek te geven en heeft deze fout reeds erkend. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond.

Klachtonderdeel 2: De makelaar stelt geen signalen te hebben ontvangen dat er iets mis zou zijn met het hoekpand en heeft de bevinding daarover dan ook niet besproken met klagers en hen evenmin gewaarschuwd. Bij de beoordeling van deze klacht kent de Raad specifiek belang toe aan het feit dat uit de bevindingen van het funderingsrapport blijkt dat het hoekpand wordt gemonitord. De makelaar had klagers hier op moeten wijzen. Vast staat dat de makelaar dat niet heeft gedaan en derhalve onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht. Het tweede klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdeel 3: De Raad stelt vast dat over de herstelwerkzaamheden van de achtergevel niets is opgenomen in het inspectierapport, zodat het er voor moet worden gehouden dat de makelaar niet heeft gecontroleerd of de herstelwerkzaamheden waren uitgevoerd. Dit laatste lag wel op de weg van de makelaar als aankopend makelaar. Kennelijk heeft de makelaar hier onvoldoende acht op geslagen. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond voor zover het de controle van de uitvoering van de werkzaamheden betreft.

Klachtonderdeel 4: Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting kan de Raad niet vaststellen dat beklaagde een obstructieve en/of onredelijke houding jegens klagers heeft ingenomen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. De Raad van Toezicht verklaart de klacht gegrond.

De gehele uitspraak van stichting Tuchtrechtspraak NVM kunt u hier lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant