Uitspraak: Makelaar verzuimt onderzoek te doen en wordt berispt

In deze zaak staat de onderzoeksplicht van de makelaar centraal. De makelaar is opgetreden als verkopend makelaar van een woning. De makelaar heeft voor de levering van de woning het Kadaster niet geraadpleegd. Klagers hebben de woning gekocht. In de leveringsakte is de volgende bepaling opgenomen:

“Koper verklaart ermee bekend te zijn dat een gedeelte van het verkochte, te weten een gedeelte van het houten schuurtje, op grond van de gemeente Enschede staat. Koper is zich ervan bewust dat verkoper hierover geen afspraken heeft gemaakt met de gemeente Enschede en dat koper hieruit dus geen enkel recht kan ontlenen. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die hieruit kan voortvloeien.”

Na de overdracht van de woning is klagers gebleken dat circa 21 m2 van hun tuin eigendom is van de gemeente. Klagers waren in de veronderstelling dat een klein stukje van de tuin in eigendom was van de gemeente.

De makelaar is van mening dat voor het ondertekenen van de koopovereenkomst aan kopers is medegedeeld dat de afwijking in eigendom niet een klein stukje betrof. Klagers stellen echter dat dit niet duidelijk is aangegeven.

De klacht en het verweer

De klacht houdt in dat de makelaar klagers niet goed geïnformeerd hebben over de ligging van de kadastrale erfgrens en dat de makelaar de klacht van klagers niet goed heeft afgehandeld.

De beoordeling van de klacht

De klacht komt er zakelijk weergegeven op neer dat de makelaar tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld, doordat hij artikelen 1 en 2 van de Erecode heeft overtreden. Artikel 1 van de Erecode NVM houdt onder meer het volgende in. De NVM-makelaar oefent zijn functie naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn dienstverlening. In artikel 2 van de Erecode NVM is onder meer bepaald dat de NVM-makelaar de belangen van zijn opdrachtgevers beschermt en bevordert.

Voorafgaand aan de koop hebben de verkopers een aantal vragenlijsten ingevuld. De makelaar had naar aanleiding van deze vragenlijsten nadere vragen moeten stellen aan zijn opdrachtgevers. De eerste vragenlijst was niet volledig ingevuld en antwoorden in de tweede vragenlijst waren tegenstrijdig. Indien die antwoorden onvoldoende duidelijk waren geweest, had hij onderzoek in het kadaster moeten doen naar (de afwijking van) de kadastrale erfgrens. Dit alles heeft de makelaar niet gedaan. Verder had de makelaar, volgens de raad, actief navraag moeten doen bij de notaris in verband met de extra bepaling die is opgenomen in de leveringsakte. Het had op zijn weg gelegen bij de notaris de akte op te vragen, nu hij die niet had ontvangen. Hij was namelijk gehouden om te controleren of de extra bepaling, waarover de notaris hem had gebeld, juist was geformuleerd. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

De makelaar heeft ten slotte toegegeven dat de afhandeling van de klacht te wensen heeft overgelaten. Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht gegrond en legt aan de makelaar de straf van berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant