Uitspraak: Makelaar was niet verplicht Meetinstructie toe te passen

Klagers hebben op 18 mei 2009 een appartement gekocht. In de koopovereenkomst staat vermeld: ‘groot één are vijftien centiare’. De makelaar heeft een taxatierapport opgesteld. Ook hierin staat een oppervlakte van ca. 115m2 in vermeld.

In 2018 hebben klagers het appartementsrecht laten taxeren in verband met de herfinanciering daarvan. Hieruit bleek dat het woonoppervlak 94m2 bedraagt. Ook bij een latere meting kwam dit afgerond uit op 94m2.

De klacht

De klacht van klagers houdt in dat beklaagde aan het appartement een woonoppervlakte heeft toegekend van 115 m² terwijl de woonoppervlakte in werkelijkheid slechts 94 m² uitmaakt.

Klagers hebben ter onderbouwing van hun klacht naar voren gebracht dat de oppervlakte van het appartement in totaal 21 m² kleiner bleek te zijn dan door beklaagde in zijn taxatierapport is vermeld. Het betreft hier circa 19% van de voorgespiegelde en/of verkochte oppervlakte, zo menen klagers. Klagers menen dat beklaagde niet zorgvuldig heeft gehandeld dan wel niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar had behoren te doen.

De beoordeling

Ter zitting heeft beklaagde naar voren gebracht zich niet meer te kunnen herinneren het appartement te hebben gemeten en dat hij niet meer beschikt over dossiergegevens. Gelet op het tijdsverloop acht de Raad dat niet onbegrijpelijk. Dat neemt niet weg dat de vraag voorligt of beklaagde in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen dat 115 m² een betrouwbare indicatie van het woonoppervlak van het appartement was.

Ten tijde van de taxatie gold nog geen verplichting voor NVM Makelaars de gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie te meten.

De Raad beschikt niet over een meetrapport van de woning op basis van bruto vloeroppervlakte. Als uitgangspunt voor de beoordeling door de Raad geldt verder dat het verschil tussen die wijze van meten en die van de Meetinstructie aanzienlijk is. Door beklaagde is verder aangevoerd dat er een verbouwing heeft plaatsgevonden in het appartement. Op grond van deze overwegingen kan de Raad niet tot de conclusie komen dat de vermelding van beklaagde inzake de oppervlakte van het appartement in zijn taxatierapport uit 2009 geen betrouwbare indicatie van de woonoppervlakte is geweest.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant