Uitspraak: Notaris handelt in strijd met zijn zorgplicht

Een notaris heeft gehandeld in strijd met zijn zorg- en informatieplicht in de afhandeling van een nalatenschap.

Aanleiding

In maart 2018 is de vader van klaagster, erflater, overleden. De echtgenote van erflaatster is kort daarna ook overleden. Erfgenamen zijn vijf kinderen: drie van erflater en twee van erflaatster, allen uit eerdere huwelijken. Bij testament van 1 februari 2013 heeft erflaatster, voor het geval erflater eerder zou overlijden, haar zoon A en een dochter van erflater, B, tot executeurs benoemd (hierna: de executeurs).

De executeurs hebben de notaris opdracht gegeven enige werkzaamheden in de nalatenschap(pen) van erflaters uit te voeren. Klaagster heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. Op 4 januari 2019 is een definitieve aanslag erfbelasting opgelegd.

Bij e-mail van 26 augustus 2019 heeft de notaris klaagster verzocht om de bij de mail gezonden “Verklaring akkoord” te tekenen, waarin klaagster onder andere akkoord gaat met de ingediende aangifte erfbelasting. Bij brief van 12 december 2019 heeft de notaris een nadere aangifte erfbelasting gedaan, omdat in de aangifte van 15 november 2018 abusievelijk een banksaldo van € 59.840,00 was opgenomen in plaats van (afgerond) € 137.350,00.

Op 2 april 2020 heeft de Belastingdienst de navorderingsaanslag opgelegd. Op 20 november 2020 heeft klaagster de vaststellingsovereenkomst getekend waarin de erfgenamen elkaar algehele en finale kwijting hebben verleend.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris:

  • dat hij de aangiftes erfbelasting in de nalatenschappen van erflaters foutief heeft ingevuld, terwijl hij kennelijk over de juiste gegevens beschikte;
  • dat hij klaagster een akkoordverklaring ter ondertekening heeft voorgelegd waarvan hij diende te weten, omdat klaagster hem daarop had geattendeerd, dat deze een onjuiste voorstelling van zaken geeft over de erfbelasting en volgens klaagster instemming betekent met belastingfraude;
  • dat hij heeft nagelaten de aangifte in de nalatenschap van erflater te verbeteren;
  • dat hij de aangifte in de nalatenschap van erflaatster onvolledig en dus verkeerd heeft verbeterd.

De beoordeling

De kamer is van oordeel dat de notaris gelet op de bezwaren van klaagster niet de verklaring ‘akkoord’ ter ondertekening aan haar had moeten toezenden, maar eerst adequaat had moeten reageren op een bericht van klaagster. Klaagster had namelijk kort daarvoor via haar toenmalige advocaat de notaris op een fout geattendeerd. De notaris had klaagster ook moeten informeren waarom hij niet ook een nadere aangifte erfbelasting in de nalatenschap van erflater heeft ingediend.

In beginsel is het maken van een dergelijke fout in een aangifte erfbelasting niet klachtwaardig, zo overweegt de kamer. De notaris kon desgevraagd echter niet verklaren waarom hij niet op de e-mail van de advocaat van klaagster heeft gereageerd. Evenmin kon de notaris een verklaring geven voor het feit dat hij alleen de fout in de aangifte erfbelasting in de nalatenschap van erflaatster heeft gecorrigeerd, terwijl de fout ook is gemaakt in de aangifte erfbelasting in de nalatenschap van erflater. De kamer is dan ook van oordeel dat de notaris onvoldoende aan zijn zorg- en informatieplicht heeft voldaan.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. De kamer acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Lees de gehele uitspraak over het nalatenschap.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant