Uitspraak: Notaris heeft gehandeld in eigenbelang

Deze zaak draait om de werkwijze van een notaris binnen een familieruzie. De notaris heeft sinds 2014 een affectieve relatie met de zuster van klager. Klager heeft al jaren geen goed contact meer met zijn zuster.

Aanleiding

De vader (hierna: erflater) was op enig moment voornemens zijn onderneming over te dragen aan klager. Daartoe zijn certificaten van alle geplaatste aandelen overgedragen aan een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap, waarvan klager alle aandelen houdt. Klager ging een bestuursfunctie bekleden binnen de stichting die de certificaten had uitgegeven (hierna: de STAK). Later in dat jaar is ook de zuster toegetreden tot het bestuur van de STAK.

In de loop van 2012 zijn er tussen erflater en klager verschillen van inzicht ontstaan over de wijze waarop het bedrijf bestuurd moest worden. Erflater en klager hebben onderhandeld over de teruglevering van de certificaten van de gewone aandelen en afkoop van de call optie. Daarover hebben zij geen overeenstemming bereikt.

Op 27 maart 2013 is erflater overleden. Erflater heeft in zijn testament de stiefmoeder van klager en de zuster tot zijn enige erfgenaam genoemd. Klager en de zuster zijn hiertegen opgekomen en hebben gezamenlijk een advocaat ingeschakeld.

In een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de stiefmoeder, klager en de zuster, is afgesproken dat het pand van de onderneming bij wege van betaling in natura door de stiefmoeder zou worden overgedragen aan de vennootschap. De verdeling van de opbrengsten zou later plaatsvinden. Tussen klager en de zuster zijn daarna geschillen gerezen over de vraag of en zo ja, hoe, de opbrengst van de vaststellingsovereenkomst tussen hen diende te worden verdeeld.

De zuster heeft in 2015 beslag gelegd op het pand van klager. Zij is vervolgens door de rechtbank en het hof in het gelijk gesteld. De Hoge Raad heeft dit oordeel in stand gelaten. In 2020 heeft klager het pand verkocht om het aan de zuster toegewezen deel te van ruim 1,5 miljoen euro te kunnen uitbetalen.

De klacht

Klager verwijt de notaris zat hij als notaris en als partner van de zuster haar heeft geadviseerd en erop heeft aangedrongen om met hem samen te spannen en een al gesloten deal achteraf ter discussie te stellen. Volgens klager heeft de notaris met kwade opzet en uit eigenbelang gehandeld. De notaris heeft volgens klager ten onrechte bij die partijen de indruk gewekt een onafhankelijke gesprekspartner te zijn, neutraal te zijn en over oplossingen te willen nadenken, terwijl hij de druk opvoerde en een eigen belang had in het kader van zijn eigen privé woning en de financiering daarvan.

Het verweer

De notaris stelt dat deze zaak een niets te maken heeft met zijn hoedanigheid als notaris. Volgens hem betreft het een privékwestie die zijn oorsprong vindt in een jarenlang geschil. Het enige dat de notaris heeft gedaan in onderhavige kwestie is zijn partner steunen. De zuster werd door een advocaat bijgestaan, zo stelt de notaris.

De beoordeling

De kamer gaat mee in het verweer van de notaris. De Kamer is van oordeel dat er geen twijfel kon bestaan over het feit dat de notaris in onderhavige kwestie alleen in de hoedanigheid van partner van de zuster betrokken was. Dat de notaris handelde uit eigenbelang of voor eigen gewin is eveneens niet gebleken. De klacht is op alle onderdelen ongegrond.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant