Uitspraak: Notaris heeft voldoende zorgvuldigheid betracht bij afwikkeling uittreding

Deze uitspraak gaat over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een uittreding. Erflater exploiteerde met zijn vier zonen, waaronder klager 1 en klager 2, een landbouwbedrijf. In maart 2013 overleed hij. Sindsdien is het landbouwbedrijf ondergebracht in een cv, waarbij de moeder van klager optrad als commanditair vennoot en de vier zonen als beherend vennoten.

Op 2 mei 2019 is de overeenkomst uittreding ondertekend door klager 2. Klager 1 stelt zich op het standpunt dat hij de overeenkomst uittreding niet heeft ondertekend. De notaris heeft een exemplaar van de overeenkomst uittreding overgelegd waarop handtekeningen staan die volgens de getypte tekst van de overeenkomst afkomstig zijn van klagers en de andere twee broers.

Op 20 mei 2019 is door het kantoor van de notaris, ter uitvoering van de overeenkomst uittreding een concept- akte van kavelruil aan klager 2 gestuurd. Begin juni 2019 is klager 1 wegens psychische problemen opgenomen geweest in een zorginstelling. Op 18 juni 2019 is door de notaris de akte van kavelruil gepasseerd.

De klacht en het verweer

Klager 2

Klager 2 verwijt de notaris niet te hebben gehandeld zoals een zorgvuldig notaris betaamt omdat de notaris niet heeft onderkend dat er sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 3:395 lid 1 BW en moeder buiten spel heeft gehouden.

Klager 1

Klager 1 verwijt de notaris te hebben gehandeld in strijd met de op haar rustende zorgen onderzoeksplicht. Deze klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • De notaris heeft de akte kavelruil gepasseerd zonder dat klager 1 de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst uittreding heeft ondertekend
  • De notaris heeft de concept akte kavelruil niet aan klager 1 toegestuurd
  • De notaris heeft de akte kavelruil gepasseerd zonder te beschikken over een door klager 1 ondertekende volmacht
  • De notaris heeft geen onderzoek gedaan naar de wilsbekwaamheid van klager 1.

De beoordeling

De klacht van klager 2

De kamer komt tot de conclusie dat klager 2 niet ontvankelijk is in zijn klacht. De klacht van klager ziet uitsluitend op wijziging van de vermogenspositie van zijn moeder, terwijl hij niet optreedt als gemachtigde van zijn moeder.

De klacht van klager 1

Klachtonderdeel 1

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel oordeelt de raad dat de notaris zich in het kader van haar zorgplicht voldoende ingespannen heeft om de instemming van partijen met de overeenkomst ook los van hun handtekening te verifiëren. De kamer hecht daarbij waarde aan de omstandigheid dat voorafgaand aan het passeren van de akte van kavelruil nog telefonisch contact is geweest tussen de notaris en klager 1 en klager.1 in dat gesprek te kennen heeft gegeven in te stemmen met de kavelruil en het daarvoor te ontvangen bedrag. Ook merkt de kamer op dat het mede vanwege de kopie van het legitimatiebewijs van klager 1 in het dossier van de notaris aannemelijk is dat de notaris ook op die wijze de handtekening van klager 1 heeft geverifieerd. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond. Een saillant detail is dat klager ter zitting heeft aangegeven dat een van zijn broers heeft erkend de handtekening te hebben vervalst. Echter, de kamer kan dit niet meer in haar oordeel meenemen.

Klachtonderdeel 2

De notaris heeft erkend de concept akte niet aan klager 1 te hebben toegestuurd. Vanwege de opname van klager 1 in een inrichting was het niet wenselijk/ beperkt mogelijk hem post toe te sturen of te overhandigen. Dit wordt de notaris niet tuchtrechtelijk aangerekend. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 3

De kamer overweegt dat de volmacht waar het in dit klachtonderdeel om gaat, onderdeel uitmaakt van de overeenkomst uittreding. Uit de beoordeling van het eerste klachtonderdeel volgt dan ook dat ook dit klachtonderdeel geen doel treft, want ook hier geldt dat de notaris ook los van de verificatie van de handtekening van klager 1 voldoende moeite heeft gedaan om zeker te zijn van de instemming. Het derde klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 4

De kamer is van oordeel dat de notaris in dit geval aan zijn zorgplicht heeft voldaan omdat zij niet uitsluitend op de (ondertekening van de) volmacht is afgegaan, maar met meerdere direct betrokkenen heeft gesproken die betrokken waren bij het voorproces van de ondertekening van klager 1. Ook heeft zij telefonisch contact gehad met klager 1. Daarbij is het naar het oordeel van de kamer ook van belang dat de notaris in dit geval een afweging moest maken tussen wilscontrole enerzijds en ministerieplicht anderzijds. De kamer is van oordeel dat de notaris deze afweging in dit geval op voldoende zorgvuldige wijze gemaakt heeft. Ook het vierde klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant