Uitspraak: Notaris maakt meerdere fouten bij afwikkeling nalatenschap

In deze uitspraak staan verschillende fouten van de notaris centraal. Erflaatster heeft in haar testament drie executeurs benoemd, waaronder de notaris. Aan de andere twee execteurs is tevens een legaat van € 15.000,00 per persoon toegekend. In het testament wordt aan de notaris een toezichthoudende rol toebedeeld.

Klaagster is in het testament benoemd als bezwaarde erfgenaam.

De executeurs hebben hun benoeming als executeurs aanvaard. De notaris heeft haar benoeming niet aanvaard. De notaris heeft op 4 september 2019 een brief gestuurd aan klaagster met de concept-akte van levering van de woning aan de [adres] te [woonplaats] (hierna: de woning) en de nota van afrekening. Op 9 september 2019 is door de notaris de leveringsakte gepasseerd. Deze woning behoorde tot de nalatenschap van erflaatster. De woning is verkocht voor een bedrag van € 185.000,00.

Klaagster heeft in oktober 2019 aan gelden uit de nalatenschap een bedrag van € 33.000,00 ontvangen. Eind juli 2020 ontving zij echter een aanslag erfbelasting van € 60.820,00, waarbij de verkrijging was vastgesteld op een bedrag van € 215.405,00.

Er is vervolgens enige correspondentie gevoerd tussen de gemachtigde van klaagster en de notaris, maar op een e-mailbericht van 13 januari 2021 van de gemachtigde van klaagster waarin hij verzoekt om stukken toe te sturen wordt niet meer gereageerd door de notaris.

De klacht

De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • De notaris heeft, tegen de wens van erflaatster in, haar eigen rol als benoemde toezichthouder veronachtzaamd. Zij heeft klaagster niet uit eigen beweging geïnformeerd over haar benoeming als (bezwaarde) erfgenaam;
  • De woning had op de peildatum van 1 januari 2019 een WOZ waarde van € 304.000,00. De notaris heeft een leveringsakte gepasseerd waarbij de woning werd verkocht door twee executeurs voor een verkoopprijs die 40% beneden de WOZ-waarde lag. Pas achteraf heeft de notaris stukken opgevraagd ter onderbouwing van de gerealiseerde verkoopprijs;
  • De notaris heeft haar medewerking verleend aan het passeren van een leveringsakte, waarbij de executeurs onbevoegd waren om op te treden als verkopende partij;
  • De notaris weigert om te antwoorden op vragen van de gemachtigde namens klaagster. Zij weigert ook om de gevraagde dossierstukken ter beschikking te stellen aan de gemachtigde.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel heeft de notaris aangegeven dat zij door een langdurig zieke kandidaat-notaris niet in staat was om de rol van executeur te aanvaarden. Zij heeft aangeboden een andere notaris in te schakelen, maar de executeurs hebben van dit aanbod geen gebruik gemaakt.

De kamer overweegt dat de notaris aan de wens van klaagster dat er toezicht werd gehouden op de afwikkeling van haar nalatenschap niet tegemoet is gekomen. De notaris had hier een andere invulling aan moeten geven. De notaris heeft het aan de executeurs overgelaten of zij behoefte hadden aan een derde, terwijl deze keuze op grond van het testament expliciet bij haar lag en niet bij de executeurs. Het eerste klachtonderdeel wordt dan ook gegrond verklaard.

Klachtonderdeel 2

Klaagster verwijt de notaris in het tweede klachtonderdeel dat zij een leveringsakte heeft gepasseerd voor een tot de nalatenschap behorende woning, waarbij de verkoopprijs 40% beneden de WOZ-waarde ligt. De notaris heeft ter zitting heeft erkend dat zij geen taxatierapport van de woning heeft ontvangen. Zij heeft niet zelfstandig onderzoek gedaan naar de verkoopprijs maar is afgegaan op de mededelingen van de executeurs over de staat van de woning. De kamer overweegt dat de notaris de leveringsakte niet zonder nader onderzoek had mogen passeren. Het tweede klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdeel 3

Volgens klaagster waren de executeurs onbevoegd om de woning te verkopen en had de notaris haar medewerking niet mogen verlenen. Dit klachtonderdeel is ongegrond, want in het testament is opgenomen dat de executeur bevoegd is de door haar beheerde goederen te gelde te maken. Hieruit volgt dat de executeurs bevoegd waren om de woning te verkopen.

Klachtonderdeel 4

De notaris heeft op de mondelinge behandeling erkend dat de communicatie met de gemachtigde van klaagster niet goed is verlopen. Dit klachtonderdeel is gegrond.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. Gezien de aard en de ernst van de verwijten die de notaris worden gemaakt, is de oplegging van de maatregel van berisping naar het oordeel van de kamer passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant