Uitspraak: Notaris wordt verweten advocaat van klaagster niet bij afwikkeling van erfenis te betrekken

Deze zaak gaat over de afwikkeling van een erfenis. Op 19 januari 2018 heeft erflater, de vader van klaagster, ten overstaan van de notaris, onder herroeping van eerder gemaakte wilsbeschikkingen zijn uiterste wilsbeschikking laten opmaken. Diezelfde dag is ook het testament van erflaatster, de moeder van klaagster, gepasseerd. Beiden hadden een leeftijd van bovenin de tachtig en beide hebben klaagster onterfd.

De bevoegde executeurs-afwikkelingsbewindvoerders van de nalatenschap van erflater zijn C, de zoon van erflater, en de notaris. De notaris heeft in beide nalatenschappen, die van erflater en erflaatster, de kantonrechter om haar ontslag als executeur verzocht.

Als gemachtigde voor klaagster in deze klachtprocedure treedt op de echtgenoot van klaagster, mr. Zevenbergen. Erflater heeft in zijn testament laten opnemen dat het zijn uitdrukkelijke wens is dat bij de gesprekken welke benodigd zijn tussen de notaris en/of de executeurs, mr. Zevenbergen niet aanwezig zal zijn.

De klacht

Samengevat luidt de klacht dat de notaris zich niet heeft gedragen zoals van een goed notaris mag worden verwacht. Klaagster vindt het handelen van de notaris ‘een notaris onwaardig’. In het klaagschrift vermeldt klaagster negen klachtonderdelen.

Het verweer

De notaris verweert zich als volgt. “Het was voor C belangrijk om de uitdrukkelijke wens van zijn vader te respecteren. Dat was in eerste instantie geen probleem voor de executeurs, omdat mr. Zevenbergen als echtgenoot van een legataris/legitimaris geen partij is bij de afwikkeling. Maar dat werd lastiger toen mr. Zevenbergen zich expliciet in de gesprekken ging melden als advocaat van zijn echtgenote.” De notaris geeft aan dat zij door die omstandigheid in beide zaken haar ontslag als executeur heeft verzocht.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Ten aanzien van het eerste verwijt dat de notaris abusievelijk een e-mail bestemd voor mr. Zevenbergen aan klaagster heeft verzonden en vice versa, overweegt de kamer dat de notaris deze e-mails weliswaar aan een onjuist adres heeft verzonden, maar dat dit klachtonderdeel van onvoldoende gewicht is nu van enige schending van vertrouwelijkheid niet is gebleken en de notaris tevens hiervoor haar excuses heeft gemaakt.

Klachtonderdeel 2

Het tweede klachtonderdeel dat de notaris zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat mr. Zevenbergen een volmacht diende te verstrekken, oordeelt de kamer ongegrond omdat het voor een notaris niet verboden is naar een volmacht van een advocaat te vragen.

Klachtonderdeel 3

In het derde klachtonderdeel komt de kern van de klacht naar voren. Klaagster verwijt de notaris dat zij mr. Zevenbergen geen mogelijkheid geeft in gesprek te gaan met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap. Volgens mr. Zevenbergen is dit in strijd met de onafhankelijkheid van de notaris en de vrije advocaatkeuze van klaagster. De kamer overweegt dat – gelet op de bepaling in het testament – het de notaris vrij stond om niet via mr. Zevenbergen, maar rechtstreeksmet klaagster te communiceren. De kamer acht ook dit klachtonderdeel dus ongegrond.

Klachtonderdeel 4

Dit klachtonderdeel ziet op het in rekening brengen van de vereffeningskosten op de nalatenschap. De kamer is van oordeel dat deze kosten op grond van artikel 4:7 lid 1 sub c BW ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht.

Klachtonderdeel 5

De kamer acht het verwijt van klaagster, dat de periode tussen het overlijden van erflater en de taxatie van de inboedel te lang heeft geduurd, ongegrond. De termijn is volgens de kamer niet buitensporig lang geweest.

Klachtonderdeel 6

Het zesde klachtonderdeel dat de notaris ten onrechte geen, onvolledige dan wel tegenstrijdige antwoorden heeft gegeven op vragen in de e-mails van klaagster, oordeelt de kamer eveneens ongegrond. Naar het oordeel van de kamer is voldoende gebleken dat de notaris steeds op correcte en zorgvuldige wijze antwoord heeft gegeven op de vele vragen van klaagster en mr. Zevenbergen.

Klachtonderdeel 7

Ten aanzien van het zevende klachtonderdeel heeft de notaris betwist dat zij bankafschriften in haar bezit heeft. Zij heeft aangegeven deze opgevraagd te hebben en waar mogelijk aan klaagster heeft gegeven. ABN Amro heeft niet alle opgaven kunnen verstrekken. De kamer ziet in dat de notaris vele inspanning heeft gedaan om de bankafschriften te achterhalen en acht het klachtonderdeel ongegrond.

Klachtonderdeel 8

In het achtste klachtonderdeel wordt de notaris verweten dat zij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het passen van het testament van erflaatster. De notaris betwist dit en verwijst daarbij naar toepassing van het stappenplan. De kamer is van oordeel dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het passeren alert is geweest op de mate van wilsbekwaamheid van erflaatster en dat zij onvoldoende aanleiding had om aan deze wilsbekwaamheid te twijfelen.

Klachtonderdeel 9

In het laatste klachtonderdeel verwijt klaagster de notaris dat zij na meerdere verzoeken heeft verklaard zich te beraden over het aanvaarden van de benoeming tot executeur van de nalatenschap van erflaatster. De kamer acht, gelet op de bijzondere omstandigheden en het feit dat niet gebleken is dat de afwikkeling van de nalatenschap is vertraagd doordat de notaris zich aan het beraden was, het handelen van de notaris niet onzorgvuldig. Ook het laatste klachtonderdeel is ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de afwikkeling van de erfenis? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant