Uitspraak: Schending van het beginsel van hoor en wederhoor leidt tot doorhaling

Betrokkene heeft onderzoek gedaan naar en een rapport van feitelijke bevindingen uitgebracht over financiële transacties van klagers gedurende de periode van februari 2018 tot mei 2022. Het rapport concludeert dat er sprake was van onrechtmatige transacties. Echter, volgens de klagers is dit rapport niet juist tot stand gekomen en handelt de accountant in strijd handelt met het beginsel van hoor en wederhoor.

Financiële transacties van de bestuurders

Twee bestuurders van een bv traden in 2022 af, waarna de meerderheidsaandeelhouder een onderzoek instelde naar financiële transacties van de bestuurders. Hiervoor werd een registeraccountant ingeschakeld. Vier maanden later leverde de accountant een rapport van feitelijke bevindingen op, waarin de bestuurders aansprakelijk werden gesteld voor een bedrag van 494 duizend euro.

De bestuurders betwistten echter de kwaliteit van het rapport en stapten naar de Accountantskamer. Ze verweten de accountant dat hij geen hoor en wederhoor had toegepast, bepaalde richtlijnen niet had nageleefd en geen rekening had gehouden met belangenverstrengeling en bedreiging van de objectiviteit.

Persoonsgericht onderzoek

Volgens de bestuurders was het rapport van de registeraccountant persoonsgericht, aangezien het conclusies trok over de betrokkenheid en handelingen van de bestuurders. De Accountantskamer was het eens met deze argumentatie en oordeelde dat dergelijke conclusies niet thuishoren in een rapport van feitelijke bevindingen. Een accountant dient enkel te rapporteren over feitelijke bevindingen die voortvloeien uit zijn werkzaamheden, zonder oordeel of conclusies te trekken over het object in zijn totaliteit.

Gebrek aan hoor en wederhoor

De Accountantskamer hanteert bepaalde beginselen en regels die accountants moeten volgen bij het opstellen van rapporten. Een belangrijk beginsel is het principe van hoor en wederhoor. Dit betekent dat de betrokkene de gelegenheid moet bieden aan de betrokken partijen om hun visie te geven en zich te verdedigen voordat een rapport wordt opgesteld. Daarnaast moet een rapport van feitelijke bevindingen objectief en onpartijdig zijn, en gebaseerd zijn op een deugdelijke grondslag.

Omdat het een persoonsgericht onderzoek betrof, had de registeraccountant volgens NBA-Handreiking 1112 in principe de betrokken personen moeten horen. De accountant bracht echter geen bijzondere omstandigheden naar voren waarom hij had afgezien van het horen van de bestuurders. Hij erkende tijdens de zitting dat hij te lichtzinnig was omgegaan met het beginsel van hoor en wederhoor. Hierdoor concludeerde de Accountantskamer dat het rapport geen solide basis had en dat de inhoud ervan geen waarde kon hebben.

Gebrek aan objectiviteit

Een ander klachtonderdeel betrof het gebrek aan objectiviteit van de registeraccountant. De bestuurders wezen erop dat de accountant zich niet bewust was van de verschillende belangen van de opdrachtgever en de beoogde gebruikers van het rapport. Ze beweerden dat hij geen rekening hield met onderliggende meningsverschillen en een eenzijdig onderzoek uitvoerde.

De Accountantskamer oordeelde dat de accountant niet had onderkend dat zijn objectiviteit mogelijk werd bedreigd. Hij baseerde zijn rapport uitsluitend op informatie van de opdrachtgever, zonder te overwegen of deze eenzijdig verkregen informatie geschikt was voor zijn onderzoek. Het handelen van de accountant werd daarom als in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit beschouwd.

De beslissing van de Accountantskamer: doorhaling van drie maanden

De Accountantskamer heeft de klacht gegrond verklaard. Betrokkene heeft de maatregel opgelegd gekregen van tijdelijke doorhaling voor de duur van drie maanden. De reden hiervoor is dat het rapport geen rapport van feitelijke bevindingen was, maar een persoonsgericht onderzoek. Betrokkene heeft ten onrechte geen toepassing gegeven aan het beginsel van hoor en wederhoor, waardoor het rapport geen deugdelijke grondslag had.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant en notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant