Uitspraak: Accountant verzuimt hoor en wederhoor toe te passen en wordt berispt

De stichting X1 is eigenaar van een kasteel en het aangrenzend perceel. X1 stelt het kasteel ter beschikking aan X2, die het kasteel exploiteert en verhuurt aan derden. X3 is voorzitter en enig bestuurslid van X1 en directeur en enig aandeelhouder van X2.

Betrokkene heeft op 17 mei 2020 ten behoeve van het bibob-onderzoek gerapporteerd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie. In zijn rapport concludeert betrokkene dat X3 onrechtmatige voordelen heeft genoten. Hierdoor wordt een eerder verleende subsidie door de Gedeputeerde Staten ingetrokken, omdat ernstig gevaar bestaat dat de subsidie mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klagers verwijten betrokkene het volgende.

Allereerst heeft betrokkene zijn voor klagers belastende rapportage niet voor het gesprek van 25 mei 2020 aan klagers doen toekomen en hij heeft ook tijdens dat gesprek geen melding van het bestaan van die rapportage gemaakt.

Ten tweede heeft betrokkene in zijn rapportage ten onrechte geconcludeerd dat:

  • door X2 te weinig omzet is aangegeven en geen BTW is afgedragen;
  • niet de volledige omzet van X2 is vermeld voor de jaren 2016, 2017 en 2018 en dat daardoor te weinig vennootschapsbelasting is betaald;
  • door X1 aan X2 ten onterechte BTW in rekening is gebracht en dat deze vervolgens niet is afgedragen.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt vast dat klagers voorafgaand aan het uitbrengen van de rapportage niet zijn gehoord door betrokkene. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval af mocht worden gezien van het horen van klagers is naar het oordeel van de Accountantskamer niet gebleken. Betrokkene heeft door af te zien van het horen van klagers gehandeld in strijd met Handreiking 1112 en daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Het eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond.

Ook het tweede klachtonderdeel wordt gegrond verklaard. Allereerst is naar het oordeel van de Accountantskamer vast komen te staan dat betrokkene ten onrechte heeft geconcludeerd dat te weinig omzet is aangegeven door X2. De Accountantskamer stelt daarnaast vast dat betrokkene, door in zijn rapportage te vermelden dat te weinig vennootschapsbelasting was betaald, in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld. Verder is naar het oordeel van de Accountantskamer komen vast te staan dat betrokkene zijn in de rapportage ingenomen stelling ten aanzien van de afgedragen BTW onvoldoende heeft onderbouwd.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant