Uitspraak: Tussenpersoon en gevolmachtigde heeft niet zijn zorgplicht geschonden jegens verzekerde

De consument heeft voor zijn boot via Kuiper een pleziervaartuigenverzekering afgesloten, waarbij HDI de verzekeraar is. De consument heeft op 24 september 2016 bij Kuiper melding gemaakt van diefstal of verduistering van zijn boot in spanje. Op aanraden van Kuiper heeft de consument aangifte gedaan bij de Spaanse politie.

De consument voert sinds oktober 2016 gerechtelijke procedures in Spanje om zijn boot terug te krijgen. HDI heeft inmiddels aan de consument € 15.000,- aan voorschot uitgekeerd ter compensatie van de door hem gemaakte (advocaat)kosten.

De advocaat van de consument en de advocaat van HDI hebben afgesproken de uitkomst van de gerechtelijke procedures in Spanje af te wachten. Volgens HDI is de uitkomst van de procedures bepalend voor de vraag of dekking kan worden verleend. De vraag is namelijk of de consument nog eigenaar was van de boot. Als blijkt dat de consument geen eigenaar meer was, dan was dus ook geen sprake van een verzekerd evenement.

De klacht en vordering

De consument vordert medewerking van Kuiper om zijn boot terug te krijgen. Daarnaast vordert de consument betaling van de gemaakte advocaatkosten van € 60.000,-, verminderd met het uitbetaalde voorschot van € 15.000,-.

Volgens de consument is Kuiper tekortgeschoten in den nakoming van zijn verplichtingen jegens de consument. De consument krijgt naar eigen zeggen namelijk als sinds het incident heeft plaatsgevonden geen hulp van Kuiper bij het terugkrijgen van zijn boot. Tot op heden heeft de consument, ondanks dat Kuiper weet waar de boot ligt, zijn boot nog steeds niet terug. Kuiper verwijst steeds naar HDI.

De commissie stelt vast dat de klacht alleen gericht is tegen Kuiper. Kuiper heeft twee hoedanigheden: tussenpersoon en gevolmachtigde. Kuiper is dus niet zelf de verzekeraar.

Klacht over Kuiper in de hoedanigheid van tussenpersoon De commissie gaat niet mee in de klacht van de consument. De zorgplicht van een tussenpersoon reikt volgens de commissie niet zodanig ver dat de tussenpersoon de consument ook juridische ondersteuning moet bieden. Dit betekent dat Kuiper als tussenpersoon kon volstaan met het melden van de diefstal van de boot bij HDI en dat hij de consument in zijn contacten met de verzekeraars waar nodig moest bijstaan en van advies moest voorzien.

Klacht over Kuiper in de hoedanigheid van gevolmachtigde In zijn hoedanigheid van gevolmachtigde heeft Kuiper tot taak het uitvoeren van werkzaamheden die normaal door de verzekeraar(s) zelf worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het afhandelen van schadeclaims en het incasseren van de premies. Kuiper bestrijdt het verwijt van consument dat hij de hem onder druk zou hebben gezet om het voorschot te accepteren. Kuiper stelt dat hij als gevolmachtigde helemaal niet betrokken is geweest bij de afspraak over het voorschot van € 15.000,-.

De commissie stelt voorop dat Kuiper als gevolmachtigde uitsluitend handelt namens de verzekeraars, en dat hij daarbij gebonden is aan de grenzen van de aan hem door de verzekeraars verstrekte volmacht. In dit geval heeft HDI de behandeling van de schadeclaim van de consument al in een vroeg stadium van Kuiper als gevolmachtigde overgenomen. Klachten over het voorschot kunnen hierdoor niet aan Kuiper worden toegerekend, aldus de commissie. Dit betekent dat Kuiper als gevolmachtigde de door de consument gevorderde advocaatkosten niet hoeft te betalen.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een tussenpersoon, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een tussenpersonen.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant