Uitspraak: Verkoopmakelaar verzuimt fout te erkennen

Klagers hebben in december 2021 een appartement gekocht. Bij deze aankoop trad beklaagde op als verkoopmakelaar. Verkoopster bood het appartement destijds aan met twee parkeerplaatsen.

Klagers gingen ervan uit dat zij het appartement met beide parkeerplaatsen hadden gekocht en dat hen dit op 26 februari 2018 ook is geleverd. Dit bleek echter niet het geval. Op 21 maart 2021 bood verkoopster hen namelijk de tweede parkeerplaats aan.

Klagers hebben zich vervolgens bij verkoopster en beklaagde beklaagd. Zij zijn van mening dat de tweede parkeerplaats van meet af aan bij de koop was inbegrepen, maar dat dit door beklaagde niet in de koopovereenkomst is gemeld. De verkoopster heeft de parkeerplaats vervolgens gratis geleverd aan klagers. Toch dienen klagers een klacht in over beklaagde.

De klacht

Klagers zijn van mening dat beklaagde een fout heeft gemaakt bij het opstellen van de koopovereenkomst, door de tweede parkeerplaats niet op te nemen. Na constatering van deze fout heeft beklaagde volgens klagers ook niet correct en voortvarend gehandeld. In plaats van zijn verontschuldigingen aan te bieden en zich direct in te spannen om de fout te herstellen liet zijn reactie langere tijd op zich wachten. Bovendien nam hij in die reactie geen verantwoordelijkheid voor de door hem gemaakte fout. Klagers nemen het beklaagde kwalijk dat hij geen blijk heeft gegeven van zijn verantwoordelijkheid voor de fout.

De beoordeling

De Raad stelt voorop dat de makelaar zich bewust dient te zijn van het belang van zijn functie en legt op hem de verplichting om zijn functie naar eer en geweten en betrouwbaar uit te oefenen. Daarbij dient hij in zijn communicatie te waken voor onjuiste beeldvorming over zaken en rechten.

De Raad is van oordeel dat beklaagde die regel heeft veronachtzaamd. Pas na aandringen van de Raad en nadat beklaagde desgevraagd had bevestigd dat hij na de levering van het appartement het verkoopdossier had gesloten, en hij de “resterende” parkeerplaats daarna niet afzonderlijk te koop was blijven aanbieden, gaf hij toe dat ook zijn kantoor er in 2017 vanuit was gegaan dat het appartement met twee parkeerplaatsen was verkocht en dat dit destijds abusievelijk niet in de koopovereenkomst is opgenomen. De Raad neemt beklaagde deze opstelling kwalijk. Iedereen kan een fout maken, zo stelt de Raad, maar van hem mag verwacht worden dat hij die erkent en zich inspant om deze te herstellen. Het heeft langere tijd geduurd voordat hij heeft willen erkennen een fout te hebben gemaakt en hij heeft geen bijdrage geleverd aan de ongedaan making van de gevolgen daarvan.

De Raad is van oordeel dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht wordt gegrond verklaard. Aan beklaagde wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant