Uitspraak: Voorzitter kan niet tot conclusie komen dat de advocate van klagers belangen niet naar behoren heeft behartigd

Klager is sinds 2015 met zijn ex-vrouw verwikkeld in meerdere geschillen in het kader van de echtscheiding. Op 18 augustus 2015 is namens klager het echtscheidingsverzoek ingediend.

In september 2015 is namens de ex-vrouw een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen ingediend, waarna in september 2015 een zitting plaatsvond. Verweerster heeft verweer gevoerd. De ex-vrouw heeft vervolgens het verzoek weer ingetrokken. Bij tussenbeschikking van 25 oktober 2016 (deels ook zijnde een eindbeschikking) heeft de rechtbank een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming gelast. De wederpartij heeft tegen de beschikking van 25 oktober 2016 beroep ingesteld vanwege de beslissing over de partneralimentatie. Dit beroep heeft de wederpartij weer ingetrokken, nadat verweerster namens klager verweer had gevoerd.

In de tussenbeschikking is ook de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap vastgesteld: De waarde van de aandelen van klagers vennootschap diende te worden bepaald door een deskundige. Hiervoor is de heer L. ingeschakeld door klager en de wederpartij. Het definitieve rapport van de heer L. was nog niet beschikbaar op de door de rechtbank geplande zitting. Verweerster heeft daarom bij brief van 6 september 2017 om aanhouding van de zitting gevraagd. De wederpartij heeft zich daartegen verzet en de rechtbank heeft besloten dat de zitting doorgang zou vinden. De rechtbank heeft vervolgens bij beschikking van 11 oktober 2017 geoordeeld dat de aandelen aan klager zouden worden toebedeeld conform het rapport van de deskundige dat tussen partijen als bindend had te gelden. Partijen verschillen echter van mening over de uitleg van het rapport van de deskundige.

Ook over de garage heeft de wederpartij een kort geding aanhangig gemaakt. Namens klager heeft verweerster verweer gevoerd en de voorzieningenrechter heeft de door de wederpartij verzochte machtiging afgewezen.

In 2019 heeft tussen verweerster en de advocaat van de wederpartij een gesprek plaatsgevonden bij de deken van het arrondissement Noord-Holland. De advocaat van de wederpartij heeft vervolgens een voorstel tot definitieve afwikkeling aan verweerster gezonden. Verweerster heeft dit voorstel voorgelegd aan klager. Het voorstel was voor klager onbespreekbaar.

In een e-mail van 13 augustus 2019 heeft verweerster aan klager laten weten dat zij haar werkzaamheden per direct beëindigt, omdat het vereiste vertrouwen tussen advocaat en cliënt weg is. Op 1 september 2019 heeft klager bij de deken een klacht ingediend over verweerster. Op 20 december 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen klager, zijn partner, verweerster en de deken.

De klacht

Klager verwijt verweerster dat zij hem niet adequaat bijgestaan en hem onnodig op hoge kosten heeft gejaagd. Ook heeft zij onvoldoende gedaan om de ex-vrouw en haar advocaat te beperken in hun tegen klager gerichte acties. Verweerster is tekort geschoten in de behartiging van klagers belangen en is te meegaand geweest. Na vele jaren van procederen en onderhandelen heeft klager bijna € 80.000,- aan kosten voor rechtsbijstand gehad en er is nog geen zicht op een einde van de kwestie. Verweerster is niet voldoende geëquipeerd om om te gaan met de manier waarop de ex-vrouw en haar advocaat zich gedragen en opstellen. Verweerster heeft onvoldoende bereikt. Ook heeft verweerster haar opdracht ten onrechte neergelegd nadat klager zijn klachten kenbaar had gemaakt.

Verweerster heeft aangevoerd dat zij steeds in overleg met klager heeft gehandeld en dat zij steeds zijn belangen voorop heeft gesteld. Klagers wederpartij heeft het klager na het feitelijk uiteengaan in 2012 en in de vanaf 2015 gestarte procedures enorm moeilijk gemaakt. Door de wederpartij werden eerder gemaakte afspraken meer dan eens niet gestand gedaan en er werden telkens nieuwe problemen of drempels opgeworpen. Verder stelt ze dat ze haar uurtarief naar beneden heeft bijgesteld en niet alle werkzaamheden in rekening heeft gebracht. Zij heeft echter veel tijd aan klagers zaak besteed omdat tegen de aangebrachte kort gedingen verweer moest worden gevoerd en op toegestuurde stukken een reactie diende te komen.

De beoordeling

Het is volgens de raad volstrekt helder dat de scheidingsprocedure voor klager een enorme last is geweest en nog steeds is. Wanneer een van de betrokken partijen zich weinig of niets lijkt aan te trekken van rechterlijke uitspraken en financiële berekeningen en afspraken schendt, dan plaatst dat de andere partij voor het dilemma om enerzijds zich te blijven verweren en alternatieven voor te stellen, of anderzijds het op te geven en een groot verlies te aanvaarden.

De voorzitter kan echter niet tot de conclusie komen dat verweerster klagers belangen niet naar behoren heeft behartigd. Klager maakt onvoldoende concreet waar dat het geval zou zijn geweest. Verweerster heeft ook aangegeven dat de boedelverdeling voor een groot deel geregeld is en dat er (fors) geprocedeerd is over het gezag over de kinderen. En zelfs als de resultaten beperkt zijn, is het de vraag of dat verweerster te verwijten valt. Klager maakt niet concreet waar verweerster de zaken anders heeft voorgesteld of waar zij kwesties niet (goed) heeft aangepakt. Klager heeft ook niet aangegeven waarom en op welke onderdelen de declaraties van verweerster niet correct zouden zijn. Het is aan klager om zijn verwijten nader te onderbouwen.

De klacht wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant