Uitspraak: Werkwijze van accountant vertoont niet zodanig evidente tekortkomingen dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Betrokkene is in 2018 opgetreden als bindend adviseur in een geschil tussen BV1 en BV2. De opdracht aan betrokkene was om een bindend advies uit te brengen over de wijze waarop de kosten van het op orde brengen van de brandbeveiliging/brandveiligheid van een pand tussen de firmanten van VOF1 moesten worden verwerkt in de jaarrekening 2016.

BV1 is de enig bestuurder en enig aandeelhouder van BV3. BV2 is eigenaar van het pand. De exploitatie van het pand was door BV2 ondergebracht bij VOF1. Het pand werd door die vennootschap onder firma verhuurd aan BV3. De firmanten van VOF1 waren BV2 en BV1. Klager was in die periode de boekhouder van VOF1.

BV2 wordt via BV4 bestuurd door A, zijn vrouw en hun kinderen. BV1 wordt indirect bestuurd door B en zijn zoon. A en B zijn neven. De kosten voor het brandveilig maken zijn door BV4 betaald. Tussen BV1 en BV2 is toen discussie ontstaan over de verdeling van de kosten van deze werkzaamheden over de firmanten.

In het geschil hebben de firmanten advies gevraagd aan een makelaar. Tijdens dit gesprek hebben de firmanten afgesproken dat de kosten zouden worden betaald door VOF1. Klager heeft deze afspraak in de concept jaarrekening 2016 van VOF1 verwerkt.

Over de juistheid van de verwerking van die afspraak in de concept jaarrekening van 2016 ontstond opnieuw discussie. Hiervoor werd betrokkene ingeschakeld. Op 20 december 2018 heeft betrokkene zijn advies uitgebracht. Het advies kwam er op neer dat de kosten ten laste van de voorziening groot onderhoud zouden worden gebracht en dat ze geheel voor rekening van BV2 zouden komen. BV2 en BV1 konden zich met dit bindend advies verenigen.

Klager heeft zich vervolgens met vragen over de op 4 oktober 2017 gemaakte afspraken tot de makelaar gewend. Ook heeft klager betrokkene laten weten dat het bindend advies niet in stand kon blijven en dat klager zich met een klacht tot de Nba zou richten als betrokkene dat advies niet zou wijzigen. Klager heeft de jaarrekening 2016 uiteindelijk gewijzigd, maar onder protest.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene zou hebben verzuimd vast te stellen en vast te leggen wat er in het overleg van 4 oktober 2017 is besproken en afgesproken;
  • etrokkene zou hebben verzuimd een oordeel te geven of de verwerking van de kosten via de kapitaalrekening tot een juiste weergave heeft geleid van de gemaakte afspraken. Dit heeft geleid tot een onjuiste jaarrekening over 2016.

De beoordeling

Volgens de Accountantskamer is er slechts in uitzonderlijke gevallen plaats voor tuchtrechtelijk ingrijpen indien een registeraccountant de functie vervult van bindend adviseur. Het optreden als bindend adviseur wordt terughoudend getoetst. Het belangrijkste is dat dat de bindende adviseurs rekening hebben te houden met de belangen van alle opdrachtgevers. Van hen kan niet worden verlangd dat zij zonder meer voldoen aan alle wensen en nadere aanwijzingen van hun opdrachtgevers. Betrokkene heeft aangevoerd dat hij, anders dan klager heeft gesteld, wel degelijk heeft onderzocht wat er op 4 oktober 2017 is besproken en zijn bevindingen heeft vastgelegd. Het is aan klager om aannemelijk te maken dat het anders is, en daarin is hij volgens de Accountantskamer niet geslaagd. Klager heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de werkwijze van betrokkene zulke evidente tekortkomingen vertoont dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant