Uitspraak: Advocaat heeft rechter niet op grond van leugens misleid

Verweerder treedt in een boedelscheidingsprocedure op voor de wederpartij van klaagster. Verweerder heeft namens zijn cliënt bij de voorzieningenrechter een verzoek ingediend om zijn cliënt verlof te verlenen tot het leggen van maritaal beslag op alle inboedelgoederen en kunstvoorwerpen in de woning van klaagster. Verweerder heeft in het beslagrekest onder meer het volgende geschreven:

“De man heeft geconstateerd dat zich in het appartement dat de vrouw momenteel huurt, gelegen aan de (…..) nog te verdelen kunstwerken bevinden waarvan in een eerder stadium is aangegeven dat deze vermist/verdwenen zouden zijn. Bij de man bestaat daarom de vrees dat de vrouw kunstwerken onder zich houdt in een poging deze te onttrekken aan de verdeling met de man. In mei 2016 heeft de man al eens conservatoir beslag moeten leggen op de kunstwerken die zich op dat moment bij de vrouw bevonden. Uit het destijds opgemaakt proces-verbaal van de betrokken gerechtsdeurwaarder is toen gebleken dat er kunstwerken bij de vrouw waren die zij daarvoor nog als vermist had opgegeven. (….)”

De voorzieningenrechter heeft het verzochte verlof verleend. Hierop heeft klaagster bij de deken een klacht ingediend over verweerder.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder dat hij in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij de belangen van klaagster nodeloos geschaad heeft doordat hij in een verzoek tot het leggen van beslag aan de rechter onjuiste informatie heeft verstrekt. De rechter heeft op basis van de door verweerder verstrekte leugens toestemming tot beslaglegging verleend. Klaagster stelt dat verweerder wist dat er geen nog te verdelen kunst aanwezig was in de woning van klaagster. De in de woning van klaagster aanwezige kunst is aan haar toebedeeld en derhalve haar eigendom. Alle nog te verdelen kunstwerken waren opgeslagen in depot. Een kantoorgenote van verweerder was hiervan op de hoogte. Door het beslag is van de hele inboedel foto’s gemaakt die nu in het bezit zijn van de ex-partner van klaagster. Dit is volgens klaagster een inbreuk op de privacy.

De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat de advocaat een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen, op de wijze als hem in overleg met zijn cliënt goeddunkt. Deze vrijheid is niet absoluut, maar kan onder meer beperkt worden doordat:

  • de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij;
  • de advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen;
  • de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel.

Daarbij geldt voorts dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft, en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan en slechts in uitzonderingsgevallen gehouden is de juistheid daarvan te verifiëren. De advocaat behoeft in het algemeen niet af te wegen of het voordeel dat hij voor zijn cliënt wil bereiken met de middelen waarvan hij zich bedient, opweegt tegen het nadeel dat hij daarmee aan de wederpartij toebrengt. Wel moet de advocaat zich onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen.

Verweerder heeft in het beslagrekest het standpunt van zijn cliënt verwoord en onderbouwd op grond waarvan zijn cliënt toestemming verzocht tot het mogen leggen van conservatoir beslag op de inboedelgoederen en kunstvoorwerpen in het appartement van klaagster. Naar het oordeel van de voorzitter is verweerder daarbij gebleven binnen de vrijheid die hem als advocaat van de wederpartij van klaagster toekwam en valt hem daarvan tuchtrechtelijk geen verwijt te maken. Voor zover het beslag naar de mening van klaagster onrechtmatig was gelegd had het op haar weg gelegen daartegen civielrechtelijke maatregelen te treffen.

De klacht wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant