Uitspraak: Controlerend accountant heeft terecht goedkeurende verklaring afgegeven bij jaarrekeningen

Betrokkene heeft als controlerend accountant goedkeurende verklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen over 2014 van vier commanditaire vennootschappen waarin klager als participant belegt. De commanditaire vennootschappen zijn ieder eigenaar van vakantieparken (hotels en huisjes) die worden verhuurd aan G.

G betaalt jaarlijks een vaste huur aan de beherende vennoten van de commanditaire vennootschappen. Normaal betaalt G deze huur voor de eerste helft van een jaar voor het einde van het voorafgaande jaar. Op verzoek van G is in maart 2014 afgesproken een deel van de huurbetaling een half jaar later te betalen en met als gevolg daarvan opschuiven van het betaalmoment aan de participanten met een half jaar.

De jaarrekeningen van de commanditaire vennootschappen over 2014 zijn vastgesteld in de participantenvergaderingen die in maart 2015 hebben plaatsgevonden. Klager heeft tegen de vaststelling gestemd gezien met als reden “het onjuist vermelden van de post debiteuren op de balans”. Vervolgens heeft hij enkele malen telefonisch contact gehad met betrokkene over deze post.

De klacht

Klager verwijt betrokkene dat het erg lastig was met betrokkene in contact te komen het duurde volgens klager te lang om met betrokkene in contact te komen. Het tweede klachtonderdeel betreft de beoordeling door betrokkene van de aanvaardbaarheid van de verwerking van de in december 2014 gefactureerde huursommen over het eerste halfjaar van 2015 in die jaarrekeningen.

De beoordeling

Ter zitting heeft klager het eerste klachtonderdeel niet gehandhaafd. Dit klachtonderdeel wordt dan ook niet behandeld door de Accountantskamer.

Het tweede klachtonderdeel wordt wel uitvoerig behandeld. Klager heeft ter onderbouwing van dit klachtonderdeel gesteld dat in de balansen van de commanditaire vennootschappen over 2014 grote bedragen aan niet bestaande vorderingen zijn opgenomen. Hij wijst daarbij op de bedragen aan te ontvangen huur die onder de post debiteuren zijn opgenomen. Deze vorderingen bestaan niet volgens klager, omdat er geen betaling kon worden geëist en omdat er op 31 december 2014 geen prestatie was geleverd. Klager is daarom van mening dat betrokkene het bestaan van deze vorderingen niet voldoende heeft onderzocht.

Betrokkene heeft betoogd dat alle elementen van de vorderingen met betrekking tot de in rekening gebrachte huursommen duidelijk zichtbaar zijn verwerkt in de balansen en van een toelichting zijn voorzien. Daarmee was de relevante informatie op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Er bestond voor de commanditaire vennootschappen keuzevrijheid in de verwerking van de vorderingen, omdat het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving volgens betrokkene geen concrete regels bevatten voor vorderingen die gedeeltelijk zijn voldaan. Daarom was er geen grond om geen goedkeurende verklaringen af te geven. Ingaand op het standpunt van klager dat de vorderingen waarop de klacht ziet, niet bestaan, heeft betrokkene nog aangevoerd dat de huurovereenkomsten de grondslag vormen voor het bestaan van de vorderingen. De vorderingen waren niet (volledig) opeisbaar, omdat er uitstel van betaling was verleend, maar dat raakt niet aan het bestaan van de vorderingen, aldus betrokkene in het verweerschrift.

Gezien de controle-informatie waarover betrokkene beschikte, heeft hij naar het oordeel van de Accountantskamer de verwerking van het in 2014 voor het eerste halfjaar van 2015 aan de huurder in rekening gebrachte bedrag, van het daarvan in 2014 ontvangen bedrag en het daarvan in 2015 nog te betalen bedrag in de jaarrekening over 2014 van de commanditaire vennootschap als niet onaanvaardbaar mogen beschouwen, aangezien met deze verwerking geen onjuist beeld wordt gegeven van de verrichte en nog te verrichten prestaties op grond van de huurovereenkomst en aangezien van deze wijze van verwerking geen invloed uitgaat op het vermogen en het resultaat van de commanditaire vennootschap. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant