Uitspraak: Klaagsters kunnen hun klacht tegen accountant niet voldoende aannemelijk maken

Betrokkene heeft samenstellingswerkzaamheden verricht voor C B.V. (een vennootschap van D), X1 B.V. (klaagster 1), E B.V. en X2 B.V. klaagster 2, alsmede de aangiften vennootschapsbelasting voor deze vennootschappen verzorgd. Daarnaast heeft betrokkene de aangiften inkomstenbelasting verzorgd van D en A, inclusief de aangiften van hun respectievelijke fiscale partners.

Betrokkene stelde de jaarrekeningen samen aan de hand van de financiële administraties, die de vennootschappen zelf verzorgden. Bij elke jaarrekening 2011 tot en met 2013 is een ondertekende bevestiging afgegeven. Voor het boekjaar 2014 zijn de jaarrekeningen in concept opgesteld, waarbij in de aanbiedingsbrief is vermeld dat nog geen samenstellingsverklaring werd verstrekt.

Eind september 2015 heeft D aan betrokkene medegedeeld dat A de samenwerking met D ter discussie heeft gesteld. Tussen A en betrokkene is daarom afgesproken dat betrokkene de beide heren zou uitnodigen voor een gesprek. Deze bespreking is afgebroken zonder dat overeenstemming werd bereikt over vervolgstappen.

Betrokkene heeft daarna op verzoek van D voorgesteld dat partijen toch nog eens rond de tafel zouden gaan zitten. Daarop is geen reactie gekomen en een tweede bespreking heeft niet meer plaatsgevonden.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels door de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit en zorgvuldigheid te schenden. Deze klacht is gebaseerd op de verwijten dat betrokkene:

  • in de jaarrekeningen van X2 B.V. ten onrechte jarenlang een management fee voor C B.V. heeft opgenomen;
  • bij het opstellen van de jaarrekeningen slechts de belangen van C B.V. / D heeft vooropgesteld en zich door de belangen van D heeft laten leiden, waardoor er sprake is van een belangentegenstelling en ongepaste beïnvloeding door D;
  • onzorgvuldig heeft gehandeld door te weigeren gegevens door te sturen naar B AA (de nieuwe accountant van klaagsters) ondanks dat er toen geen facturen van betrokkene aan A en/of diens vennootschappen openstonden, geen melding van betalingsonmacht bij X1 B.V. aan de Belastingdienst te doen en het (telkens) opnemen van de rekening-courantvordering van X1 B.V. op C

De beoordeling

Betrokkene heeft zich tegen het eerste klachtonderdeel verweerd door te stellen dat hij alleen de management fee heeft opgenomen die bleek uit de financiële administratie. Omdat deze financiële administratie was opgesteld door de bestuurders mocht betrokkene naar eigen zeggen erop vertrouwen dat dit deze management fee klopte. Volgens de accountantskamer hebben klaagsters dit verweer onvoldoende betwist. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Het tweede klachtonderdeel die betrekking heeft op het verwijt dat betrokkene de belangen van D heeft laten leiden, toegelicht met de stelling dat betrokkene telkens in de balans van X1 B.V. onder de activa ten onrechte een vordering op C B.V. heeft opgenomen. Volgens de Accountantskamer is onvoldoende aannemelijk geworden dat de rekeningcourantvordering van X1 B.V. op C B.V. telkens ten onrechte in de balans van X1 B.V. onder de activa was opgenomen, laat staan dat betrokkene zich hierbij door de belangen van D heeft laten leiden. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat niet gebleken of aannemelijk is geworden dat betrokkene stukken of gegevens van A en/of diens vennootschappen in zijn bezit had die moesten worden teruggegeven omdat daarop geen retentierecht kon worden toegepast, dat bij A en/of diens vennootschappen sprake was van feitelijke betalingsonmacht en dat, betrokkenes objectiviteit in het gedrang is geweest bij het opnemen. Door dit alles wordt ook het derde klachtonderdeel ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant