Uitspraak: Klager heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de accountant een nadere zakelijke band had met zijn cliënt

Tussen A als eiser en klager als gedaagde loopt een procedure bij de rechtbank. Inzet van deze procedure betreft de stelling van A dat klager van hem een pand heeft gekocht. A is een cliënt van betrokkene en op 5 juli 2011 heeft ten kantore van betrokkene een gesprek tussen klager, A en betrokkene plaatsgevonden.

Op 17 november 2011 stuurt betrokkene een mail naar klager, deze mail luidt als volgt: “Geachte heer X, De heer A, eigenaar van het pand, verzocht mij u aan te schrijven in verband met het volgende. Begin juli 2011 hebben de heer A, u en ondergetekende een eerste gesprek gevoerd met betrekking tot de verkoop van het pand. (…) Afspraken met de heer A over het gebruik van het pand waren moesten echter nog worden gemaakt. In dat kader werd in mijn aanwezigheid op 5 juli 2011, op mijn kantoor, tussen u en de heer A gesproken over de mogelijke vestiging van een nieuw restaurant in het pand, en werd er overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand door A aan u, tegen een koopprijs van € 470.000,- kosten koper. Tevens werd afgesproken dat er in 2011 zou moeten worden afgenomen, het liefst zo spoedig mogelijk. Deze afspraken werden tussen partijen nogmaals bevestigd in een tweede gesprek dat op 15 juli 2011 plaatsvond, in uw etablissement. Tot op heden heeft de heer A evenwel niet meer van u vernomen. De heer A heeft mij verzocht door middel van deze brief namens hem een beroep te doen op nakoming van de koopovereenkomst en u in de gelegenheid te stellen binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat u het pand (tijdig) zult afnemen. Na die bevestiging wenst de heer A met u nadere afspraken te maken over een uiterste datum waarop het pand aan u kan worden geleverd. (…) Ik verblijf in afwachting van uw spoedige berichten. Hoogachtend, drs. Y AA”

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. In het bijzonder zou hij fundamentele beginselen hebben geschonden. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • Betrokkene heeft zich – tegenover klager en ook als getuige bij de rechtbank – voorgedaan als alleen maar de accountant van A, maar daarnaast heeft hij ook belangen in projecten samen met A en is hij aldus belanghebbende in het geschil tussen klager en A.
  • Betrokkene heeft een actieve rol gespeeld bij het maken en/of de uitwerking van de geluidsopname van het gesprek in zijn kantoor op 6 december 2011; hij heeft toen in elk geval klager niet van het maken van die opname op de hoogte gesteld, terwijl hij daarvan wel op de hoogte was.

Volgens klager blijkt uit stukken dat betrokkene een nadere zakelijke band met A had. Daarnaast is gewezen op de aanwezigheid van een knipperend lampje in de ruimte van het kantoor van betrokkene waar het gesprek op 6 december 2011 plaatsvond, alsmede op het feit dat zou zijn aangetoond dat de onderwerpelijke geluidsopname niet is gemaakt met de telefoon van A, waarvan wordt gesteld dat die opname daarmee is gemaakt.

De beoordeling

Betrokkene heeft weersproken dat hij een nadere zakelijk band heeft met A. Dit heeft hij ook onder ede bevestigd. Daarnaast stelt betrokkene dat hij niet wist dat het gesprek met klager werd opgenomen. Het knipperende lampje was volgens hem een bewegingssensor.

De Accountantskamer overweegt met betrekking tot beide klachtonderdelen dat klager weliswaar heeft gesteld dat betrokkene meer dan alleen de accountant van A is en dat betrokkene wist van de geluidsopname in diens kantoor op 6 december 2011. Maar stukken waaruit blijkt dat betrokkene wel degelijk een nadere zakelijke band met A had, bevinden zich volgens de Accountantskamer niet bij de processtukken. Hierdoor kan niet worden vastgesteld dat betrokkene zakelijke belangen had bij de door A gestelde koopovereenkomst. In het aanvullend klaagschrift van is nog gesteld dat de geluidsopname afwijkt van de door de advocaat van A overgelegde transcriptie ervan, maar wat daarvan ook zij, maar ook hier heeft klager naar het oordeel van de Accountantskamer niet duidelijk gemaakt dat betrokkene iets te maken had met die geluidsopname en de uitwerking ervan in een transcriptie.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant